158 Changes

May 21, 2019
videos u
 • {"id"=>"5b8d95e20e0a261d7a0515c1", "name"=>"Edison ≣ 2005 ≣ Trailer ≣ German", "key"=>"Td1Th2Pbvt8", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"5b8d95e20e0a261d7a0515c1", "name"=>"Edison ≣ 2005 ≣ Trailer", "key"=>"Td1Th2Pbvt8", "size"=>1080, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
April 5, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-11-15", "certification"=>"16", "type"=>3, "note"=>"Blu ray"}
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-11-15", "certification"=>"16", "type"=>5, "note"=>"Blu ray"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2008-07-20", "certification"=>"16", "type"=>6, "note"=>"Veronica"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2011-11-15", "certification"=>"16", "type"=>3, "note"=>"Blu ray"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2006-05-23", "certification"=>"16", "type"=>5, "note"=>"DVD"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2006-03-09", "certification"=>"16", "type"=>3, "note"=>""}
runtime u
 • 0
 • 97
January 26, 2019
overview a
 • 故事发生在一个虚构的城市——埃迪森市中,在那里,执政者和执法者相互勾结,黑恶势力层出不穷,金钱和权利的交易每天都在发生,这些黑暗和腐败犹如一只巨大而厚重的手掌,控制了整个城市和生活在其中的人们。波拉克(贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰)是一名尚且保留了赤子之心的记者,精明的他很快就察觉到了发生在这个城市中的种种罪恶,心怀远大理想的他决定将它们一一揭发。  波拉克的举动很快就惹恼了他正在调查的对象们,他们决定灭掉这个不知好歹的小子。在危险之中,波拉克只得求助于自己的老板艾斯佛(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰)——一个良心尚存的老记者,在艾斯佛和其好友华勒斯检察官(凯文·史派西 Kevin Spacey 饰)的帮助下,波拉克正在一步一步的接近真相。
runtime u
 • 0
 • 99
title a
 • 埃迪森
translations a
 • zh-CN
January 5, 2019
title u
 • Mimo zákona
 • Mimo zákon
October 19, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/gHIpBOTwr627IZiHBYYeWawMDrZ.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/gHIpBOTwr627IZiHBYYeWawMDrZ.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/gHIpBOTwr627IZiHBYYeWawMDrZ.jpg"}}
September 3, 2018
videos a
 • {"id"=>"5b8d95e20e0a261d7a0515c1", "name"=>"Edison ≣ 2005 ≣ Trailer ≣ German", "key"=>"Td1Th2Pbvt8", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos d
 • {"id"=>"57d05cb7c3a368162e0018e7", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"UTT0R7WLFVQ", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
August 23, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/siOuZsV9LIr29vuZL0VuuiPgBYU.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/siOuZsV9LIr29vuZL0VuuiPgBYU.jpg", "iso_639_1"=>"de"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/siOuZsV9LIr29vuZL0VuuiPgBYU.jpg"}}
August 12, 2018
overview a
 • 범죄 없고 살기 좋은 미국 최고의 모범적 도시로 급성장한 ‘에디슨’. 이러한 배경에는 최악의 범죄율을 자랑하던 도시를 평정한 특수비밀경찰조직 F.R.A.T이 있었다. 어느 날, 에디슨시에 F.R.A.T이 연루된 살인사건이 발생하고, 이 사건을 취재하던 작은 지역 신문 신참 기자 ‘조쉬 폴락(저스틴 팀버레이크)’은 살인사건에 뭔가 석연치 않은 점이 있다는 것을 직감하게 된다. 그는 자신의 신문사 편집장인 ‘애쉬 포드(모건 프리먼)’에게 도움을 요청하지만 신중하게 접근할 사안이라며 ‘조쉬’를 충고한다. ‘애쉬 포드’의 도움 속에 ‘조쉬’의 취재가 본격화되자 조용히 마무리되던 살인사건은 다시 수면 위로 떠오르게 되고, 의혹 속에 감춰졌던 진실은 그들의 상상을 초월하는 것이었다. 에디슨시의 최대 권력가이자 검사인 ‘리거트’는 그의 직속 수사관 ‘월레스(케빈 스페이시)’를 통해 FBI를 비롯한 각종 거대 기업들의 돈과 F.R.A.T이 각종 범죄의 증거물로 압수한 현금까지 빼돌려 이를 자신의 지방선거자금으로 유용하고 있었던 것. 점점 조여 드는 거대한 부패커넥션의 위협에 목숨까지 위태로운 상황에 직면한 ‘조쉬’와 ‘애쉬 포드’. 그들 앞에 ‘월레스’가 찾아와 위험한 제안 한가지를 하기에 이르고, 그 누구도 믿을 수 없는 진퇴양난의 상황에 처한 이들에게 과연 그의 제안은 구원의 빛이 될 것인가? 아니면 거대한 음모의 또 다른 함정이 될 것인가?
runtime u
 • 0
 • 98
tagline a
 • 경찰이 법을 지배하는 그 곳 | 최강의 캐스팅이 완성시킨 거대한 액션 스릴러!
title a
 • 에디슨 시티
translations a
 • ko-KR
April 29, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uR6faifNXfIjFh90JpXy0CP1g03.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uR6faifNXfIjFh90JpXy0CP1g03.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images d
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/2MkDjBSsPeDVveMSkBUdsYLInGS.jpg"}}
April 9, 2018
production_companies a
 • {"name"=>"Nu Image Films", "id"=>925}
production_companies d
 • {"name"=>"Nu Image Entertainment GmbH", "id"=>4741}
production_companies a
 • {"name"=>"Millennium Films", "id"=>1020}
production_companies d
 • {"name"=>"Millennium Films", "id"=>10254}
April 8, 2018
plot_keywords a
 • {"name"=>"police corruption", "id"=>11734}
cs-CZ
overview u
 • Novinář Justin Timberlake rozjíždí pátrání na základě jediného slova proneseného v soudní síni. To slovo je: „Děkuji“. Edison je metropolí, v níž bují korupce a boduje organizovaný zločin. Policisté umírají i naivně bojují za svoje vlastní čisté svědomí. Spletité vztahy korupce a neetického chování sahají od politiky, přes soudy až po média. Jedinou možností jak kriminalitu potlačit se zdá být speciální organizovaná policejní složka. Navenek vypadá vše v pořádku, ale když mladý novinář (Justin Timberlake) nahlédne blíže, odhalí zkorumpovaný systém.(oficiální text distributora)
 • Edison je metropolí, v níž bují korupce a boduje organizovaný zločin. Policisté umírají i naivně bojují za svoje vlastní čisté svědomí. Spletité vztahy korupce a neetického chování sahají od politiky, přes soudy až po média. Jedinou možností jak kriminalitu potlačit se zdá být speciální organizovaná policejní složka. Navenek vypadá vše v pořádku, ale když mladý novinář nahlédne blíže, odhalí zkorumpovaný systém.
spoken_languages u
 • ["cs", "en"]
 • ["en"]
April 3, 2018
videos u
 • {"id"=>"57d05cb7c3a368162e0018e7", "name"=>"Edison ≣ 2005 ≣ Trailer ≣ German", "key"=>"UTT0R7WLFVQ", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"57d05cb7c3a368162e0018e7", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"UTT0R7WLFVQ", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"57d05cb7c3a368162e0018e7", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"UTT0R7WLFVQ", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"57d05cb7c3a368162e0018e7", "name"=>"Edison ≣ 2005 ≣ Trailer ≣ German", "key"=>"UTT0R7WLFVQ", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos d
 • {"id"=>"533ec669c3a3685448001944", "name"=>"Trailer Movie", "key"=>"vQqHlhXuf8U", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"533ec669c3a3685448001943", "name"=>"Trailer", "key"=>"G3xH5ke7B9o", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec669c3a3685448001943", "name"=>"Edison - Trailer", "key"=>"G3xH5ke7B9o", "size"=>720, "type"=>"Trailer"}
February 16, 2018
cs
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iAaW4QTEqhjEFkhzOzKvvegxZVa.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iAaW4QTEqhjEFkhzOzKvvegxZVa.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/iAaW4QTEqhjEFkhzOzKvvegxZVa.jpg"}}
cs-CZ
overview a
 • Novinář Justin Timberlake rozjíždí pátrání na základě jediného slova proneseného v soudní síni. To slovo je: „Děkuji“. Edison je metropolí, v níž bují korupce a boduje organizovaný zločin. Policisté umírají i naivně bojují za svoje vlastní čisté svědomí. Spletité vztahy korupce a neetického chování sahají od politiky, přes soudy až po média. Jedinou možností jak kriminalitu potlačit se zdá být speciální organizovaná policejní složka. Navenek vypadá vše v pořádku, ale když mladý novinář (Justin Timberlake) nahlédne blíže, odhalí zkorumpovaný systém.(oficiální text distributora)
cs-CZ
runtime u
 • 0
 • 95
cs-CZ
title a
 • Mimo zákona
spoken_languages u
 • ["en"]
 • ["cs", "en"]
translations a
 • cs-CZ
November 12, 2017
alternative_titles u
 • {"title"=>"Edson: City of crime", "iso_3166_1"=>"DK"}
 • {"title"=>"Edison: City of crime", "iso_3166_1"=>"DK"}
October 25, 2017
images d
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rlYjBqPZvvWfV1zHZCEsE6ztXzA.jpg"}}
April 28, 2017
title u
 • Edison city
 • Edison City
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rlYjBqPZvvWfV1zHZCEsE6ztXzA.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rlYjBqPZvvWfV1zHZCEsE6ztXzA.jpg", "iso_639_1"=>"it"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/rlYjBqPZvvWfV1zHZCEsE6ztXzA.jpg"}}
tagline a
 • La verità ha un prezzo troppo alto
videos u
 • {"id"=>"533ec669c3a3685448001944", "name"=>"Edison Trailer", "key"=>"vQqHlhXuf8U", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec669c3a3685448001944", "name"=>"Trailer Movie", "key"=>"vQqHlhXuf8U", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"IT", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2005-11-11", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>nil}
production_companies d
 • {"id"=>10405, "name"=>"Emmett/Furla Films"}
production_companies a
 • {"id"=>1208, "name"=>"Rising Star"}
production_companies a
 • {"id"=>1204, "name"=>"Ascendant Pictures"}
production_companies a
 • {"id"=>4741, "name"=>"Nu Image Entertainment GmbH"}
production_companies a
 • {"id"=>73685, "name"=>"Emmett Furla Oasis Films (EFO Films)"}
production_companies a
 • {"id"=>1063, "name"=>"Brightlight Pictures"}
genres d
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
genres d
 • {"name"=>"Drama", "id"=>18}
genres a
 • {"name"=>"Thriller", "id"=>53}
overview u
 • La corruzione dilaga nei distretti di polizia, un intraprendente giornalista, scopre un gruppo di poliziotti corrotti e insieme ad un reporter e ad un investigatore di un importante ufficio di stato instaura una insolita alleanza per smascherarli.
 • La vita scorre tranquilla per gli abitanti di Edison, ignari del dilagare della corruzione tra i ranghi dei servizi segreti e le più alte cariche pubbliche. Quando un giovane reporter fiuterà qualcosa dietro la dubbia condanna di uno spacciatore, una valanga di marciume gli cadrà addosso, minacciando di seppellirlo.
January 26, 2017
alternative_titles d
 • {"title"=>"Edison", "iso_3166_1"=>"SE"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"Edison", "iso_3166_1"=>"CA"}
alternative_titles d
 • {"title"=>"Edison", "iso_3166_1"=>"DE"}
November 16, 2016
alternative_titles a
 • {"title"=>"Edson: City of crime", "iso_3166_1"=>"DK"}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b7GW2DfNf194Pc7fyFVUFVtoImB.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b7GW2DfNf194Pc7fyFVUFVtoImB.jpg", "iso_639_1"=>"da"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/b7GW2DfNf194Pc7fyFVUFVtoImB.jpg"}}
overview a
 • Politiets nye F.R.A.T. enhed har ryddet effektivt op i gaderne. Men der hviskes i krogene: magtmisbrug, korruption... endda narkohandel. Det er disse rygter den unge journalist Josh Pollack (Justin Timberlake) er ved at undersøge. Hans chef, veteranen Moses Ashford (Morgan Freeman), er ikke indstillet på at løbe risikoen ved at udfordre byens magtelite. I stedet fyrer han Pollack, men skifter mening, da et brutalt pas-dig-selv-overfald sender den unge journalist og dennes kæreste på hospitalet. Ashford og Pollack allierer sig med detektiv Levon Wallace (Kevin Spacey) for at afsløre forbryderne, der skjuler sig bag politiskilte. De ved, det er en livsfarlig opgave - og det bliver bekræftet, da deres eneste vidne koldblodigt bliver likvideret...
runtime u
 • 0
 • 91
translations a
 • da-DK
November 4, 2016
runtime u
 • 0
 • 99
translations a
 • fr-CA
September 7, 2016
videos a
 • {"id"=>"57d05cb7c3a368162e0018e7", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"UTT0R7WLFVQ", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
August 5, 2016
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xVWermpT4RHLNXVQrNmdHTvZFtR.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xVWermpT4RHLNXVQrNmdHTvZFtR.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xmfTS78d7eVuGItJtiezqklx9Ia.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xmfTS78d7eVuGItJtiezqklx9Ia.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fi8Tv3Oe03zxxhPt49QF8gSHn3U.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/fi8Tv3Oe03zxxhPt49QF8gSHn3U.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
July 24, 2016
cast a
 • {"person_id"=>1655618, "character"=>"Butler", "order"=>21, "cast_id"=>54, "credit_id"=>"5794ee21c3a36837ae0069ac"}
cast d
 • {"person_id"=>BSON::ObjectId('4bc8ab85017a3c122d04d093'), "cast_id"=>43, "credit_id"=>"52fe43189251416c750034d5"}
June 22, 2016
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2005-11-11", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2007-09-10", "certification"=>"15", "type"=>5, "note"=>""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"GB", "iso_639_1"=>"en", "release_date"=>"2005-11-11", "certification"=>"15", "type"=>3, "note"=>nil}
February 27, 2016
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/gJXyAFXf7hVXULWjO5Q1l9aYcv3.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/gJXyAFXf7hVXULWjO5Q1l9aYcv3.jpg", "iso_639_1"=>"ru"}}
January 27, 2016
overview a
 • מורגן פרימן ("חומות של תקווה"), קווין ספייסי ("אמריקן ביוטי") והזמר ג'סטין טימברלייק מככבים במותחן פשע על שחיתות עירונית ועל האיש שמחליט לחשפה. עיתונאי צעיר עולה על שיחה מחשידה שפותחת צוהר למערכת שלמה של מעשים אסורים בסגנון מעילה בכספי ציבור על ידי המשטרה וחלוקתם לאישי מפתח בעיר. כמובן שמרגע זה הוא וחברתו חשופים לפגיעות קטלניות.
December 28, 2015
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pDgaoMnDdIcsD1bWV2rWzBFWX8J.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pDgaoMnDdIcsD1bWV2rWzBFWX8J.jpg", "iso_639_1"=>"fr"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/pDgaoMnDdIcsD1bWV2rWzBFWX8J.jpg"}}
November 24, 2015
title a
 • Έντισον
releases a
 • {"iso_3166_1"=>"GR", "release_date"=>"2005-07-29", "certification"=>"16", "primary"=>false}
overview a
 • Όταν ανακαλύπτει μια συνωμοσία διεφθαρμένων αστυνομικών, ένας πρωτάρης δημοσιογράφος κάνει μια εύθραυστη συμμαχία με έναν κατάκοπο ρεπόρτερ και ερευνητή ενός πανίσχυρου εισαγγελέα.
homepage a
runtime u
 • 0
 • 99
tagline a
title a
translations a
 • el
March 26, 2015
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cksP9u6yJfGtdY8CcAetthCxnWC.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cksP9u6yJfGtdY8CcAetthCxnWC.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/cksP9u6yJfGtdY8CcAetthCxnWC.jpg"}}
January 9, 2015
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xVWermpT4RHLNXVQrNmdHTvZFtR.jpg"}}
December 1, 2014
runtime u
 • 0
 • 97
October 28, 2014
overview a
 • Joshua Pollack is een jonge journalist die achter het reilen en zeilen van een corrupte politie-eenheid komt. Hij vindt hulp in zijn mentor, een toponderzoeker van justitie en een integere politieman die hem helpen de onderste steen boven te krijgen.
homepage a
tagline a
title a
 • Edison

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page