Translations 6

Chinese (zh-CN)

徐福

Chinese (zh-TW)

English (en-US)

Seobok

A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble.

Korean (ko-KR)

서복

지금을 살다, 영원을 살다

과거 트라우마를 안겨준 사건으로 인해 외부와 단절된 삶을 살아가고 있는 전직 요원 기헌은 정보국으로부터 거절할 수 없는 마지막 제안을 받는다. 줄기세포 복제와 유전자 조작을 통해 만들어진 실험체 서복을 안전하게 이동시키는 일을 맡게 된 것. 하지만 임무 수행과 동시에 예기치 못한 공격을 받게 되고, 가까스로 빠져나온 기헌과 서복은 둘만의 특별한 동행을 시작하게 된다. 실험실 밖 세상을 처음 만나 모든 것이 신기하기만 한 서복과 생애 마지막 임무를 서둘러 마무리 짓고 싶은 기헌은 가는 곳마다 사사건건 부딪친다. 한편, 인류의 구원이자 재앙이 될 수도 있는 서복을 차지하기 위해 나선 여러 집단의 추적은 점점 거세지고 이들은 결국 피할 수 없는 선택을 하게 되는데…

Russian (ru-RU)

Собок

Бывший агент разведки Ки-хун неохотно возвращается в строй, чтобы сопроводить в безопасное место первого в мире клонированного человека. Но по пути на их конвой совершается нападение, и теперь Ки-хуну предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир.

Vietnamese (vi-VN)

Người Nhân Bản

Nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời.

Seobok – Người Nhân Bản là câu chuyện về Ki-hun (Gong Yoo) – một cựu đặc vụ sống tách biệt với thế giới bên ngoài kể từ sau biến cố trong quá khứ, chấp nhận thực hiện nhiệm vụ cuối cùng từ Cơ quan Tình báo. Anh phải chịu trách nhiệm di chuyển Seobok (Park Bo Gum), một đối tượng thử nghiệm được tạo ra bằng cách nhân bản tế bào gốc và biến đổi gen. Tuy nhiên mọi việc không hề suôn sẻ với họ, khi Seobok trở thành mục tiêu của các thế lực khác với những tham vọng và âm mưu khó đoán. Ki-hun sẽ vượt qua tất cả những hiểm nguy đang chực chờ phía trước, hay Seobok cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ muốn chiếm đoạt vận mệnh của toàn nhân loại?

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login