115 Changes

March 2, 2021
tagline u
 • "지금을 살다, 영원을 살다"
 • "생애 마지막 지켜야 할 존재가 나타났다"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xdrFKWpUx2JjK7BeUJGA5iaI5rA.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xdrFKWpUx2JjK7BeUJGA5iaI5rA.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/xdrFKWpUx2JjK7BeUJGA5iaI5rA.jpg"}}
runtime u
 • 0
 • 114
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2021-04-15","certification":"","type":4,"note":"Tving"}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2021-04-15","certification":"15","type":4,"note":"Tving"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2021-04-15","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2021-04-15","certification":"15","type":3,"note":""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2021-04-15","certification":"","type":4,"note":"Tving"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2020-12-23","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2021-04-15","certification":"","type":3,"note":""}
status u
 • "Released"
 • "Post Production"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nxxuWC32Y6TULj4VnVwMPUFLIpK.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nxxuWC32Y6TULj4VnVwMPUFLIpK.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nxxuWC32Y6TULj4VnVwMPUFLIpK.jpg"}}
tagline a
 • "Live The Moment"
February 6, 2021
cast a
 • {"person_id":2966792,"character":"Foreign Mercenary","order":6,"cast_id":12,"credit_id":"601e2f0490cf51003e19d50f"}
January 8, 2021
overview d
 • "前情報局特務閔基憲(孔劉 飾),偶然遇見擁有人類不死秘密的「永生人」徐福(朴寶劍 飾),閔基憲的最後一場任務是誓死守護徐福到安全之地,途中想佔有永生人的龐大財團與各方惡勢力展開大規模獵殺,讓他們的逃亡過程捲入驚天動地的危險局面......。"
title d
 • "永生戰"
videos d
 • {"id":"5f9987ad55937b003515e558","name":"【永生戰】Seobok 前導預告~ 12月震撼上映","key":"Ttx3FziFDrQ","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
December 19, 2020
status u
 • "Post Production"
 • "Released"
December 8, 2020
overview a
 • "Seobok – Người Nhân Bản là câu chuyện về Ki-hun (Gong Yoo) – một cựu đặc vụ sống tách biệt với thế giới bên ngoài kể từ sau biến cố trong quá khứ, chấp nhận thực hiện nhiệm vụ cuối cùng từ Cơ quan Tình báo. Anh phải chịu trách nhiệm di chuyển Seobok (Park Bo Gum), một đối tượng thử nghiệm được tạo ra bằng cách nhân bản tế bào gốc và biến đổi gen. Tuy nhiên mọi việc không hề suôn sẻ với họ, khi Seobok trở thành mục tiêu của các thế lực khác với những tham vọng và âm mưu khó đoán. Ki-hun sẽ vượt qua tất cả những hiểm nguy đang chực chờ phía trước, hay Seobok cuối cùng sẽ rơi vào tay kẻ muốn chiếm đoạt vận mệnh của toàn nhân loại?"
tagline a
 • "Nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời."
title a
 • "Người Nhân Bản"
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bDYUwwhIyWI5kIwoecHdfZu79tr.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bDYUwwhIyWI5kIwoecHdfZu79tr.jpg","iso_639_1":"vi"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/bDYUwwhIyWI5kIwoecHdfZu79tr.jpg"}}
videos a
 • {"id":"5fcf76fea67254003f7a78c4","name":"SEOBOK – NGƯỜI NHÂN BẢN | TEASER TRAILER | DKKC: 01.2021","key":"HHcr8ZRY04w","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
translations a
 • "vi-VN"
November 24, 2020
videos a
 • {"id":"5fbcb83f4c1d9a0040802df9","name":"도깨비와 서복의 만남! [서복] 제작보고회","key":"oA1kZHXgg5c","size":1080,"site":"YouTube","type":"Featurette"}
November 18, 2020
videos a
 • {"id":"5fb4c79d3a48c5003d85e7af","name":"세상의 끝, 특별한 동행이 시작된다! [서복] 2차 예고편","key":"GMBq9deJBJM","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
November 17, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2020-12-02","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2020-12-23","certification":"","type":3,"note":""}
November 15, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6R3eKsdVS7ZWrY28QUt3DCG3N72.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/6R3eKsdVS7ZWrY28QUt3DCG3N72.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/6R3eKsdVS7ZWrY28QUt3DCG3N72.jpg"}}
November 14, 2020
imdb_id a
 • "tt13316722"
ru-RU
overview a
 • "Бывший агент разведки Ки-хун неохотно возвращается в строй, чтобы сопроводить в безопасное место первого в мире клонированного человека. Но по пути на их конвой совершается нападение, и теперь Ки-хуну предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир."
ru-RU
title a
 • "Собок"
status u
 • "In Production"
 • "Post Production"
translations a
 • "ru-RU"
November 11, 2020
en-US
videos d
 • {"id":"5f92dc539020120035fd50d7","name":"SEOBOK (Teaser Trailer) — Coming Soon","key":"LeuarO8riOc","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
en-US
videos a
 • {"id":"5fabd2ad871b34003ebe69d4","name":"SEOBOK Official Int'l Teaser Trailer","key":"eC2c4hH6Swc","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
character_names u
 • {"person_id":587634,"character":"Seo Bok","cast_id":2,"credit_id":"5c7c8a87c3a368315e177667"}
 • {"person_id":587634,"character":"Seobok","cast_id":2,"credit_id":"5c7c8a87c3a368315e177667"}
character_names u
 • {"person_id":150903,"character":"Gi-heon","cast_id":1,"credit_id":"5c7c8a800e0a2632130de86b"}
 • {"person_id":150903,"character":"Ki-hun","cast_id":1,"credit_id":"5c7c8a800e0a2632130de86b"}
en-US
title u
 • "Seo Bok"
 • "Seobok"
November 8, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/lNSP4969j94HOiwnZF918vOS39r.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/lNSP4969j94HOiwnZF918vOS39r.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/lNSP4969j94HOiwnZF918vOS39r.jpg"}}
November 1, 2020
character_names u
 • {"person_id":587634,"character":"Seobok","cast_id":2,"credit_id":"5c7c8a87c3a368315e177667"}
 • {"person_id":587634,"character":"Seo Bok","cast_id":2,"credit_id":"5c7c8a87c3a368315e177667"}
character_names u
 • {"person_id":150903,"character":"","cast_id":1,"credit_id":"5c7c8a800e0a2632130de86b"}
 • {"person_id":150903,"character":"Gi-heon","cast_id":1,"credit_id":"5c7c8a800e0a2632130de86b"}
character_names u
 • {"person_id":587634,"character":"","cast_id":2,"credit_id":"5c7c8a87c3a368315e177667"}
 • {"person_id":587634,"character":"Seobok","cast_id":2,"credit_id":"5c7c8a87c3a368315e177667"}
tagline u
 • "특별한 동행의 시작"
 • "지금을 살다, 영원을 살다"
title d
 • "서복"
tagline u
 • "인류 최초의 복제인간 서복, 그와의 특별한 동행이 시작된다!"
 • "특별한 동행의 시작"
overview u
 • "전직 정보국 요원 기헌이 영생의 비밀을 지닌 인류 최초 복제인간 서복과 그를 차지하려는 여러 세력의 추적 속에서 위험한 사건에 휘말리며 벌어지는 일을 그린 작품"
 • "과거 트라우마를 안겨준 사건으로 인해 외부와 단절된 삶을 살아가고 있는 전직 요원 기헌은 정보국으로부터 거절할 수 없는 마지막 제안을 받는다. 줄기세포 복제와 유전자 조작을 통해 만들어진 실험체 서복을 안전하게 이동시키는 일을 맡게 된 것. 하지만 임무 수행과 동시에 예기치 못한 공격을 받게 되고, 가까스로 빠져나온 기헌과 서복은 둘만의 특별한 동행을 시작하게 된다. 실험실 밖 세상을 처음 만나 모든 것이 신기하기만 한 서복과 생애 마지막 임무를 서둘러 마무리 짓고 싶은 기헌은 가는 곳마다 사사건건 부딪친다. 한편, 인류의 구원이자 재앙이 될 수도 있는 서복을 차지하기 위해 나선 여러 집단의 추적은 점점 거세지고 이들은 결국 피할 수 없는 선택을 하게 되는데…"
tagline a
 • "인류 최초의 복제인간 서복, 그와의 특별한 동행이 시작된다! "
cast a
 • {"person_id":564844,"character":"","order":5,"cast_id":11,"credit_id":"5f9f6550f04d010034a2f6c4"}
cast a
 • {"person_id":93996,"character":"","order":4,"cast_id":10,"credit_id":"5f9f654a7314a10036369229"}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/yPcZfQhPcv31KM2j4aK7ZPS6biu.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/yPcZfQhPcv31KM2j4aK7ZPS6biu.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/oOsHPU1PUAIgsqmCBUeOgRdtCQK.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/oOsHPU1PUAIgsqmCBUeOgRdtCQK.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/oOsHPU1PUAIgsqmCBUeOgRdtCQK.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/yPcZfQhPcv31KM2j4aK7ZPS6biu.jpg"}}
plot_keywords a
 • {"name":"clone","id":402}
plot_keywords a
 • {"name":"replicant","id":252188}
plot_keywords a
 • {"name":"human clones","id":215131}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/yC4DRg5aGgNpkHpUDpLtBqzownS.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/oGCL1O0MFpRNbVnhuXlRBaCHHAc.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/sQWtTMDcMPlIbtVcENjZPm45DXV.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/dJXC0pKnltmEBTzutRNtDjoeopL.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/qbqnjBdr3C9KJVstGMe6Gh5aVCB.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zCw5XvEjfcLaU7hvfBIeMI4B7NO.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/y2eFHUc7IKObMzTKJ6Aehe2K90R.jpg"}}
October 30, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2020-12-31","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2020-12-02","certification":"","type":3,"note":""}
zh-CN
title a
 • "徐福"
translations a
 • "zh-CN"
October 28, 2020
videos a
 • {"id":"5f9987ad55937b003515e558","name":"【永生戰】Seobok 前導預告~ 12月震撼上映","key":"Ttx3FziFDrQ","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
overview a
 • "前情報局特務閔基憲(孔劉 飾),偶然遇見擁有人類不死秘密的「永生人」徐福(朴寶劍 飾),閔基憲的最後一場任務是誓死守護徐福到安全之地,途中想佔有永生人的龐大財團與各方惡勢力展開大規模獵殺,讓他們的逃亡過程捲入驚天動地的危險局面......。"
title a
 • "永生戰"
translations a
 • "zh-TW"
October 26, 2020
production_companies a
 • {"name":"STUDIO101","id":142591}
videos a
 • {"id":"5f97806b5bce9e0037adc7e4","name":"공유X박보검의 특별한 동행이 시작된다 [서복] 1차 예고편","key":"DqR4exWz2iQ","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
October 23, 2020
videos a
 • {"id":"5f92dc539020120035fd50d7","name":"SEOBOK (Teaser Trailer) — Coming Soon","key":"LeuarO8riOc","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
October 21, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/abLFmMoTEfgrHjZLx6fxZOEsDop.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/abLFmMoTEfgrHjZLx6fxZOEsDop.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/a6Il1ustrnGV6TiiKS1WkWT2gwN.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/a6Il1ustrnGV6TiiKS1WkWT2gwN.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/a6Il1ustrnGV6TiiKS1WkWT2gwN.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/abLFmMoTEfgrHjZLx6fxZOEsDop.jpg"}}
August 4, 2020
en-US
videos d
 • {"id":"5ef424283c3ab00037406add","name":"영화 서복(seobok, 2020)트레일러_팬메이드","key":"bjv39ukXkz4","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
en-US
overview u
 • "A former intelligence agent Gi gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble."
 • "A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble."
en-US
overview a
 • "A former intelligence agent Gi gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble."
June 25, 2020
en-US
videos a
 • {"id":"5ef424283c3ab00037406add","name":"영화 서복(seobok, 2020)트레일러_팬메이드","key":"bjv39ukXkz4","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
February 19, 2020
crew a
 • {"person_id":37944,"department":"Camera","job":"Director of Photography","cast_id":9,"credit_id":"5e4d712f1e92250015c8585f"}
crew a
 • {"person_id":1674269,"department":"Art","job":"Production Design","cast_id":8,"credit_id":"5e4d6f4f35811d00174f41b8"}
June 2, 2019
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2019-12-31","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2020-12-31","certification":"","type":3,"note":""}
May 24, 2019
en-US
title a
 • "Seo Bok"
translations a
 • "en-US"
May 2, 2019
genres a
 • {"name":"Action","id":28}
genres a
 • {"name":"Science Fiction","id":878}
April 29, 2019
cast a
 • {"person_id":1566012,"character":"","order":3,"cast_id":7,"credit_id":"5cc6aa05c3a368467782f3f0"}
April 1, 2019
crew a
 • {"person_id":73254,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":6,"credit_id":"5ca1fbfd0e0a265986fc9dc9"}
crew a
 • {"person_id":1630357,"department":"Production","job":"Executive Producer","cast_id":5,"credit_id":"5ca1fbe79251415578068015"}
crew a
 • {"person_id":1630357,"department":"Writing","job":"Writer","cast_id":4,"credit_id":"5ca1fbd30e0a26598efc82b5"}
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2019-12-03","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2019-12-31","certification":"","type":3,"note":""}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"","release_date":"2019-12-03","certification":"","type":3,"note":""}
production_countries a
 • "KR"
production_companies a
 • {"name":"TPS Company","id":70681}
production_companies a
 • {"name":"CJ Entertainment","id":7036}
status u
 • "Planned"
 • "In Production"

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login