1,537 Changes

July 4, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":78870,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":66734,"season_number":1}
June 22, 2020
plot_keywords d
 • {"name":"adventure","id":258331}
June 17, 2020
season u
 • {"season_id":90431,"season_number":3}
June 13, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
season u
 • {"season_id":105511,"season_number":4}
season u
 • {"season_id":90431,"season_number":3}
season u
 • {"season_id":78870,"season_number":2}
June 11, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/icdjjJXiIqxLUAMbqSrE7CaqVck.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/1JE9Dbh7TNkKe9lbOfnVm4UpVLI.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/28KwPSCePAXczZjSDv5wzhIvE92.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/AswAcJOpBV3M4w44TGA95N5i9W7.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/fKOsd7eTNEJzlFifMxbEWAOaNOs.jpg"}}
June 10, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/fKOsd7eTNEJzlFifMxbEWAOaNOs.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/AswAcJOpBV3M4w44TGA95N5i9W7.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/28KwPSCePAXczZjSDv5wzhIvE92.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/1JE9Dbh7TNkKe9lbOfnVm4UpVLI.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/icdjjJXiIqxLUAMbqSrE7CaqVck.jpg"}}
May 30, 2020
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5c7aafd20e0a2611da124bd7","department":"Writing","job":"Characters","person_id":20008,"season_id":131196}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5c7aaf8bc3a36841dc192631","department":"Writing","job":"Characters","person_id":20007,"season_id":131196}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5ed3200c96386400247327fc","department":"Sound","job":"Original Music Composer","person_id":1266304,"season_id":105511}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5ed3200c96386400247327fc","department":"Sound","job":"Original Music Composer","person_id":1266304,"season_id":90431}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5ed3200c96386400247327fc","department":"Sound","job":"Original Music Composer","person_id":1266304,"season_id":131196}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"566318e2c3a3682be9004869","department":"Sound","job":"Original Music Composer","person_id":53017,"season_id":131196}
crew d
 • {"credit_id":"5cbfa531c3a36809ab81abbd","department":"Production","job":"Casting Director","person_id":13061,"season_id":131196}
crew a
 • {"add_to_every_season":false,"credit_id":"5cbfa531c3a36809ab81abbd","department":"Production","job":"Casting Director","person_id":13061,"season_id":131196}
May 25, 2020
season u
 • {"season_id":90431,"season_number":3}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/ztPmWb2nnztL1hx8pnOvCrvjKhL.jpg","iso_639_1":"fr"}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/ztPmWb2nnztL1hx8pnOvCrvjKhL.jpg","iso_639_1":"xx"}}
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 24, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"超级少女","id":266728}
zh-CN
name u
 • "超女"
 • "超级少女"
zh-CN
tagline a
 • null
May 22, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 20, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/cLZvJgrb5uVnAjqFrlNUEPla4XZ.jpg"}}
May 19, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/pUxPaD7WznI2WpPq1V5CRGLElNw.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/pUxPaD7WznI2WpPq1V5CRGLElNw.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/cLZvJgrb5uVnAjqFrlNUEPla4XZ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/pUxPaD7WznI2WpPq1V5CRGLElNw.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/ArUu8M47qUSzO1gqNAlBPiZZKTF.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/ArUu8M47qUSzO1gqNAlBPiZZKTF.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nuHG3Ss0VXC99KJpksMgun7PFHz.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/ArUu8M47qUSzO1gqNAlBPiZZKTF.jpg"}}
May 18, 2020
overview u
 • "24歲的卡拉·丹弗斯一直隱藏著自己所擁有的超能力,但是她最終決定遵循命運的安排,展露她的能力,成為一名超級英雄。"
 • "24歲的卡拉·丹弗斯一直隱藏著自己所擁有的超能力,但是她最終決定遵循命運的安排,展露她的能力,成為一名超級英雄。\n\nKara Zor-El生于氪星球(planet Krypton),多年前星球毁灭的时候她逃到地球来,一直隐藏自己的超能力。如今24岁,Kara觉得不能使用与生俱来的能力就像权利被剥夺,在她美丽的脸庞底下,她不知道自己是谁。但在一次意外灾难中,她被迫在众目睽睽下使用了超能力。被自己的英勇行为激发,Kara有生以来第一次正面了自己的技能。她开始帮助城市里的人们,人们也注意到了她,甚至给她一个新名字:女超人。该剧基于DC漫画改编。 Melissa Benoist: 饰演Kara Zor-El,超人的堂姐,生于氪星球,来到地球后被Danvers家收养,并被教育小心自己的超能力。"
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 13, 2020
crew a
 • {"add_to_every_season":true,"credit_id":"5ebca9a43d3557001ddb1166","department":"Crew","job":"Catering","person_id":1972775}
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 12, 2020
season u
 • {"season_id":78870,"season_number":2}
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 11, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 9, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"fantasy","id":258111}
plot_keywords a
 • {"name":"adventure","id":258331}
May 8, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 6, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6xBI6q78WiNvqpRumLgUGIzgRoX.jpg","iso_639_1":"pt"}}
 • {"poster":{"file_path":"/6xBI6q78WiNvqpRumLgUGIzgRoX.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aQnvmNlWio7FGtE3HiG9ZdCcpSf.jpg","iso_639_1":"pt"}}
 • {"poster":{"file_path":"/aQnvmNlWio7FGtE3HiG9ZdCcpSf.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tGzy8e5lxSDCtqsaBzMH7aD0tgS.jpg","iso_639_1":"fa"}}
 • {"poster":{"file_path":"/tGzy8e5lxSDCtqsaBzMH7aD0tgS.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/jM1S5cbamMGlamfH6uBSQZveMCV.jpg","iso_639_1":"lt"}}
 • {"poster":{"file_path":"/jM1S5cbamMGlamfH6uBSQZveMCV.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9w9JyExKy7xDXyt36M5KwvsW2NX.jpg","iso_639_1":"nl"}}
 • {"poster":{"file_path":"/9w9JyExKy7xDXyt36M5KwvsW2NX.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cFO65xb0xiXKqk5BmgHawCXB1i0.jpg","iso_639_1":"dv"}}
 • {"poster":{"file_path":"/cFO65xb0xiXKqk5BmgHawCXB1i0.jpg","iso_639_1":"en"}}
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 5, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 4, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
May 3, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6xBI6q78WiNvqpRumLgUGIzgRoX.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/6xBI6q78WiNvqpRumLgUGIzgRoX.jpg","iso_639_1":"pt"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tGzy8e5lxSDCtqsaBzMH7aD0tgS.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/tGzy8e5lxSDCtqsaBzMH7aD0tgS.jpg","iso_639_1":"fa"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aQnvmNlWio7FGtE3HiG9ZdCcpSf.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/aQnvmNlWio7FGtE3HiG9ZdCcpSf.jpg","iso_639_1":"pt"}}
April 27, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
April 25, 2020
season u
 • {"season_id":131196,"season_number":5}
April 24, 2020
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/EXQfTCeH44U9BX0uEOxvlaK4PH.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/EXQfTCeH44U9BX0uEOxvlaK4PH.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/49UL03mC4fM7nEUIL5hZgLMcHOZ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/49UL03mC4fM7nEUIL5hZgLMcHOZ.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/7r7OtoORkRo4LPnhmvQVlh49lR6.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/zFebdyrsvsMqC24R9aLLrjpCnet.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/hjGWBRSTjJ2V3yZ4RlQXZnugb8E.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/3iyDeJXM1H5hsjzykL9zix4Cntx.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/59ZOaGEJ9TumtOYvhu4Tt2MZ3yw.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/XgfppNOiLfZAtulFFdA1bVXSsN.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/3FEM6qzr91IJkjZ3TJpPXZfbQfW.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/odRhB2dW91drBlcfZPfQON9jnFh.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/3Gt0uFwrfjeqcCENloU3L0eeVHE.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/w7fRRn2kRmuQ2NBmhoU6sVuOBBH.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/t3WOGKQNMR6XZcsHV7FjvTQOx3q.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/gJqGg1vo1PTmjqrbPbtSs8FXpmQ.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/EXQfTCeH44U9BX0uEOxvlaK4PH.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/sgCaMnwbNPrmjPE2nrYVnrmiVzN.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/49UL03mC4fM7nEUIL5hZgLMcHOZ.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/dT4U0Gy2i3pGNCCV1GHgginvzWY.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9C1aR8xTYcydMTftRkih1xEngAR.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9C1aR8xTYcydMTftRkih1xEngAR.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/8cYKujjetGp0Pul6yHdSakYVW2S.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/8cYKujjetGp0Pul6yHdSakYVW2S.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aQnvmNlWio7FGtE3HiG9ZdCcpSf.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aQnvmNlWio7FGtE3HiG9ZdCcpSf.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/tGzy8e5lxSDCtqsaBzMH7aD0tgS.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/tGzy8e5lxSDCtqsaBzMH7aD0tgS.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/6xBI6q78WiNvqpRumLgUGIzgRoX.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/6xBI6q78WiNvqpRumLgUGIzgRoX.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/15hBKKbdLIb3pFR7xVLH4kRO4qm.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/15hBKKbdLIb3pFR7xVLH4kRO4qm.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/dT4U0Gy2i3pGNCCV1GHgginvzWY.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/dT4U0Gy2i3pGNCCV1GHgginvzWY.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/dT4U0Gy2i3pGNCCV1GHgginvzWY.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/dT4U0Gy2i3pGNCCV1GHgginvzWY.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/5xsyDvKKEfzP1hU9rpo3hX3rOxQ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/5xsyDvKKEfzP1hU9rpo3hX3rOxQ.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9w9JyExKy7xDXyt36M5KwvsW2NX.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/9w9JyExKy7xDXyt36M5KwvsW2NX.jpg","iso_639_1":"nl"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9w9JyExKy7xDXyt36M5KwvsW2NX.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9w9JyExKy7xDXyt36M5KwvsW2NX.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aaTCVjNnA5yXq8Fvo8pF2H8oED2.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aaTCVjNnA5yXq8Fvo8pF2H8oED2.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/wVeXeYlbGkP2VwV9wTcptN9qbtF.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/wVeXeYlbGkP2VwV9wTcptN9qbtF.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/bOvCqN0dzLi1U5sd3HgGsZYgjKo.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/bOvCqN0dzLi1U5sd3HgGsZYgjKo.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/xWHdZZiDo6NCC3MPXTNcU3Ns0Kp.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/xWHdZZiDo6NCC3MPXTNcU3Ns0Kp.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/3jm0Av0Pf2UtlLrBKkIFoVbj6IJ.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/3jm0Av0Pf2UtlLrBKkIFoVbj6IJ.jpg","iso_639_1":"en"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page