1 503 Modifications

9 Décembre 2018
cast d
 • {"person_id"=>150810, "cast_id"=>884, "credit_id"=>"5c042732c3a36861f90c2f2a"}
2 Décembre 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nDjIWVUL2VnsPwJiCpaFm6H8ycc.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nDjIWVUL2VnsPwJiCpaFm6H8ycc.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uYL8UlNpu05BLF99ATURIDpnjy3.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uYL8UlNpu05BLF99ATURIDpnjy3.jpg", "iso_639_1"=>"es"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uYL8UlNpu05BLF99ATURIDpnjy3.jpg"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/nDjIWVUL2VnsPwJiCpaFm6H8ycc.jpg"}}
cast a
 • {"person_id"=>150810, "character"=>"", "order"=>66, "cast_id"=>884, "credit_id"=>"5c042732c3a36861f90c2f2a"}
title u
 • Men in Black 3 (Hombres de negro 3)
 • Men in Black 3
7 Novembre 2018
cast a
 • {"person_id"=>1186003, "character"=>"1969 MIB HQ Guard", "order"=>66, "cast_id"=>883, "credit_id"=>"5be2fa0ac3a36810c601650b"}
cast d
 • {"person_id"=>85065, "cast_id"=>55, "credit_id"=>"5bc8cd000e0a2608ad0026c3"}
6 Novembre 2018
overview u
 • 15年來,MIB探員J〈威爾史密斯飾〉經歷過各種詭異的遭遇,與無數醜八怪異形交手。不過,他卻一直無法參透沉默寡言的K探員〈湯米李瓊斯飾〉難以捉摸的心思。 如今眼前迫切的危機,不但直接威脅到探員K性命,還關係著人類未來的存亡。然而唯一的解決辦法,就是回到過去,重寫歷史,阻止已經發生的危機。 而牽動一切危機的關鍵,就是找到探員K那段深藏多年、不為人知的秘密...於是,探員J找到了"Young版"探員K(喬許布洛林飾),兩人再次攜手扭轉未來。Men In Black 3,黑衣人3,3D黑超特警組3
 • 15年來,MIB探員J〈威爾史密斯飾〉經歷過各種詭異的遭遇,與無數醜八怪異形交手。不過,他卻一直無法參透沉默寡言的K探員〈湯米李瓊斯飾〉難以捉摸的心思。 如今眼前迫切的危機,不但直接威脅到探員K性命,還關係著人類未來的存亡。然而唯一的解決辦法,就是回到過去,重寫歷史,阻止已經發生的危機。 而牽動一切危機的關鍵,就是找到探員K那段深藏多年、不為人知的秘密...於是,探員J找到了"Young版"探員K(喬許布洛林飾),兩人再次攜手扭轉未來。
overview u
 • 15年來,MIB探員J〈威爾史密斯飾〉經歷過各種詭異的遭遇,與無數醜八怪異形交手。不過,他卻一直無法參透沉默寡言的K探員〈湯米李瓊斯飾〉難以捉摸的心思。 如今眼前迫切的危機,不但直接威脅到探員K性命,還關係著人類未來的存亡。然而唯一的解決辦法,就是回到過去,重寫歷史,阻止已經發生的危機。 而牽動一切危機的關鍵,就是找到探員K那段深藏多年、不為人知的秘密...於是,探員J找到了"Young版"探員K(喬許布洛林飾),兩人再次攜手扭轉未來。
 • 15年來,MIB探員J〈威爾史密斯飾〉經歷過各種詭異的遭遇,與無數醜八怪異形交手。不過,他卻一直無法參透沉默寡言的K探員〈湯米李瓊斯飾〉難以捉摸的心思。 如今眼前迫切的危機,不但直接威脅到探員K性命,還關係著人類未來的存亡。然而唯一的解決辦法,就是回到過去,重寫歷史,阻止已經發生的危機。 而牽動一切危機的關鍵,就是找到探員K那段深藏多年、不為人知的秘密...於是,探員J找到了"Young版"探員K(喬許布洛林飾),兩人再次攜手扭轉未來。Men In Black 3,黑衣人3,3D黑超特警組3
27 Octobre 2018
alternative_titles a
 • {"title"=>"Men in Black III", "iso_3166_1"=>"DE"}
23 Octobre 2018
crew d
 • {"person_id"=>2155308, "cast_id"=>612, "credit_id"=>"5bcaedb50e0a266a4c003fa2"}
crew d
 • {"person_id"=>1761749, "cast_id"=>616, "credit_id"=>"5bcaede00e0a266a3b003f54"}
crew d
 • {"person_id"=>1898637, "cast_id"=>621, "credit_id"=>"5bcaee13c3a368353d0045ea"}
crew d
 • {"person_id"=>2155317, "cast_id"=>623, "credit_id"=>"5bcaee1fc3a368353d0045ff"}
crew d
 • {"person_id"=>1482845, "cast_id"=>611, "credit_id"=>"5bcaedad9251415f41003dc2"}
crew d
 • {"person_id"=>2155311, "cast_id"=>615, "credit_id"=>"5bcaedd39251415f51003c7b"}
crew d
 • {"person_id"=>2155314, "cast_id"=>618, "credit_id"=>"5bcaedf2c3a368354f004299"}
crew d
 • {"person_id"=>2155318, "cast_id"=>624, "credit_id"=>"5bcaee259251415f3c003a3a"}
crew d
 • {"person_id"=>2155316, "cast_id"=>622, "credit_id"=>"5bcaee199251415f51003cb6"}
crew d
 • {"person_id"=>2155307, "cast_id"=>610, "credit_id"=>"5bcaed9f9251415f3e003e1b"}
crew d
 • {"person_id"=>2155225, "cast_id"=>502, "credit_id"=>"5bcae6e0c3a368353a003786"}
crew d
 • {"person_id"=>1702180, "cast_id"=>559, "credit_id"=>"5bcaea7a0e0a266a46003e73"}
crew d
 • {"person_id"=>2155315, "cast_id"=>619, "credit_id"=>"5bcaedfd9251415f46003dc5"}
crew d
 • {"person_id"=>1181576, "cast_id"=>453, "credit_id"=>"5bc90ac1925141562100146b"}
crew a
 • {"person_id"=>575765, "department"=>"Art", "job"=>"Set Designer", "cast_id"=>882, "credit_id"=>"5bcf4bac92514172d50142eb"}
crew d
 • {"person_id"=>1357047, "cast_id"=>233, "credit_id"=>"5bc8edf4c3a368220d006505"}
crew d
 • {"person_id"=>1386908, "cast_id"=>236, "credit_id"=>"5bc8ee0ac3a368221300670d"}
crew d
 • {"person_id"=>1400066, "cast_id"=>237, "credit_id"=>"5bc8ee110e0a2608ad006c31"}
crew d
 • {"person_id"=>958214, "cast_id"=>234, "credit_id"=>"5bc8edfbc3a3682221006b26"}
crew d
 • {"person_id"=>2154144, "cast_id"=>158, "credit_id"=>"5bc8d98492514111a5004358"}
crew a
 • {"person_id"=>1552350, "department"=>"Art", "job"=>"Art Department Coordinator", "cast_id"=>881, "credit_id"=>"5bcf4a0dc3a368662b013c50"}
crew d
 • {"person_id"=>2154118, "cast_id"=>106, "credit_id"=>"5bc8d68ac3a3682227003f62"}
crew d
 • {"person_id"=>1347734, "cast_id"=>120, "credit_id"=>"5bc8d706925141119900389a"}
crew d
 • {"person_id"=>1608761, "cast_id"=>119, "credit_id"=>"5bc8d6ff0e0a2608a6004074"}
crew d
 • {"person_id"=>1376893, "cast_id"=>117, "credit_id"=>"5bc8d6f00e0a2608ad004176"}
crew d
 • {"person_id"=>1357043, "cast_id"=>122, "credit_id"=>"5bc8d715c3a368222700409f"}
crew d
 • {"person_id"=>1326110, "cast_id"=>121, "credit_id"=>"5bc8d70d92514111ab003b09"}
crew d
 • {"person_id"=>1790077, "cast_id"=>114, "credit_id"=>"5bc8d6d80e0a2608ad004132"}
crew a
 • {"person_id"=>24959, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>880, "credit_id"=>"5bcf46efc3a368662f0153da"}
crew d
 • {"person_id"=>24959, "cast_id"=>42, "credit_id"=>"570b8fadc3a3684f41003ac8"}
crew a
 • {"person_id"=>11713, "department"=>"Art", "job"=>"Art Direction", "cast_id"=>879, "credit_id"=>"5bcf46d492514172dc013950"}
crew d
 • {"person_id"=>11713, "cast_id"=>43, "credit_id"=>"570b8fba9251417da7003941"}
crew d
 • {"person_id"=>76054, "cast_id"=>28, "credit_id"=>"52fe45b7c3a36847f80d68f1"}
crew d
 • {"person_id"=>6878, "cast_id"=>101, "credit_id"=>"5bc8d5550e0a26089f003a8b"}
crew d
 • {"person_id"=>17950, "cast_id"=>102, "credit_id"=>"5bc8d55d92514111a5003950"}
crew d
 • {"person_id"=>1790112, "cast_id"=>393, "credit_id"=>"5bc90614925141562a000ac7"}
crew d
 • {"person_id"=>1789934, "cast_id"=>394, "credit_id"=>"5bc9061d0e0a260fc8000aab"}
crew d
 • {"person_id"=>2154343, "cast_id"=>389, "credit_id"=>"5bc905d6925141562e000a6d"}
crew d
 • {"person_id"=>2147647, "cast_id"=>391, "credit_id"=>"5bc905fb0e0a260fcc000959"}
crew d
 • {"person_id"=>2142644, "cast_id"=>390, "credit_id"=>"5bc905e7c3a368407f000b28"}
crew d
 • {"person_id"=>1347741, "cast_id"=>281, "credit_id"=>"5bc8f5b9c3a368222100751c"}
crew a
 • {"person_id"=>92378, "department"=>"Sound", "job"=>"Supervising ADR Editor", "cast_id"=>878, "credit_id"=>"5bcf3eba0e0a266245014b93"}
crew d
 • {"person_id"=>92378, "cast_id"=>278, "credit_id"=>"5bc8f596c3a368221e00783a"}
crew d
 • {"person_id"=>1545495, "cast_id"=>272, "credit_id"=>"5bc8f54192514111ab006973"}
crew d
 • {"person_id"=>2154271, "cast_id"=>273, "credit_id"=>"5bc8f5660e0a2608b7007380"}
crew d
 • {"person_id"=>1544903, "cast_id"=>276, "credit_id"=>"5bc8f58792514111ae006788"}
crew d
 • {"person_id"=>71803, "cast_id"=>277, "credit_id"=>"5bc8f58ec3a368221e00782e"}
crew d
 • {"person_id"=>2038920, "cast_id"=>299, "credit_id"=>"5bc8f7d50e0a2608a3007b36"}
crew a
 • {"person_id"=>1550073, "department"=>"Sound", "job"=>"Foley Editor", "cast_id"=>877, "credit_id"=>"5bcf3e3cc3a368664e0149df"}
crew a
 • {"person_id"=>1422061, "department"=>"Sound", "job"=>"ADR Editor", "cast_id"=>876, "credit_id"=>"5bcf3e1fc3a3686637015d45"}
crew a
 • {"person_id"=>1392243, "department"=>"Sound", "job"=>"Sound Effects Editor", "cast_id"=>875, "credit_id"=>"5bcf3e0492514172d801231d"}
crew d
 • {"person_id"=>1360101, "cast_id"=>287, "credit_id"=>"5bc8f5ea0e0a26089f00712f"}
crew d
 • {"person_id"=>2053738, "cast_id"=>309, "credit_id"=>"5bc8fc51925141562700012a"}
crew d
 • {"person_id"=>1456041, "cast_id"=>312, "credit_id"=>"5bc8fc6d925141561d00011d"}
crew d
 • {"person_id"=>2013936, "cast_id"=>385, "credit_id"=>"5bc9057e9251415633000a6d"}
crew d
 • {"person_id"=>55955, "cast_id"=>451, "credit_id"=>"5bc90a8c925141561d000ff7"}
crew d
 • {"person_id"=>1537867, "cast_id"=>568, "credit_id"=>"5bcaeac29251415f46003a7a"}
crew d
 • {"person_id"=>2005256, "cast_id"=>566, "credit_id"=>"5bcaeab30e0a266a2b003f55"}
crew d
 • {"person_id"=>2155283, "cast_id"=>569, "credit_id"=>"5bcaead0c3a3683552004071"}
crew d
 • {"person_id"=>2155282, "cast_id"=>567, "credit_id"=>"5bcaeaba9251415f46003a75"}
crew d
 • {"person_id"=>2155259, "cast_id"=>538, "credit_id"=>"5bcae82e9251415f4100387a"}
crew d
 • {"person_id"=>2155260, "cast_id"=>539, "credit_id"=>"5bcae8379251415f3e003806"}
crew d
 • {"person_id"=>1178899, "cast_id"=>186, "credit_id"=>"5bc8dd83c3a36822270052f5"}
crew d
 • {"person_id"=>1649356, "cast_id"=>382, "credit_id"=>"5bc90560c3a36840a3000e37"}
crew d
 • {"person_id"=>1405401, "cast_id"=>404, "credit_id"=>"5bc9073b0e0a260fc8000b90"}
crew d
 • {"person_id"=>1183453, "cast_id"=>403, "credit_id"=>"5bc9072dc3a36840a3000ffa"}
crew d
 • {"person_id"=>1509382, "cast_id"=>401, "credit_id"=>"5bc9071cc3a3684087000eb2"}
crew d
 • {"person_id"=>2155303, "cast_id"=>600, "credit_id"=>"5bcaecd10e0a266a30004156"}
crew d
 • {"person_id"=>1718709, "cast_id"=>597, "credit_id"=>"5bcaecbf9251415f41003cc4"}
crew d
 • {"person_id"=>1218980, "cast_id"=>601, "credit_id"=>"5bcaecd9c3a36835520042ca"}
crew d
 • {"person_id"=>2155302, "cast_id"=>598, "credit_id"=>"5bcaecc50e0a266a2d003e7e"}
crew d
 • {"person_id"=>1761402, "cast_id"=>599, "credit_id"=>"5bcaeccb9251415f41003cd2"}
crew d
 • {"person_id"=>1509383, "cast_id"=>594, "credit_id"=>"5bcaec840e0a266a2b004131"}
crew d
 • {"person_id"=>1765891, "cast_id"=>595, "credit_id"=>"5bcaec8bc3a368355500434f"}
crew d
 • {"person_id"=>1536537, "cast_id"=>448, "credit_id"=>"5bc90a1e92514156210013e0"}
crew d
 • {"person_id"=>2154373, "cast_id"=>449, "credit_id"=>"5bc90a4092514156210013fd"}
crew d
 • {"person_id"=>1391698, "cast_id"=>315, "credit_id"=>"5bc8fe1f925141561d0002c6"}
crew a
 • {"person_id"=>1415642, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Editor", "cast_id"=>874, "credit_id"=>"5bcf26e192514172cd010396"}
crew d
 • {"person_id"=>1661480, "cast_id"=>570, "credit_id"=>"5bcaead7c3a368354a003f1b"}
crew d
 • {"person_id"=>1622640, "cast_id"=>490, "credit_id"=>"5bc90d18c3a368407f0011c0"}
crew a
 • {"person_id"=>57158, "department"=>"Camera", "job"=>"Second Unit Director of Photography", "cast_id"=>873, "credit_id"=>"5bcf25d4c3a368663d012227"}
crew a
 • {"person_id"=>223239, "department"=>"Sound", "job"=>"Production Sound Mixer", "cast_id"=>872, "credit_id"=>"5bcf255ec3a368664e011d20"}
crew d
 • {"person_id"=>223239, "cast_id"=>308, "credit_id"=>"5bc8f8ff92514111960068f4"}
crew d
 • {"person_id"=>1408206, "cast_id"=>400, "credit_id"=>"5bc907139251415621001114"}
crew a
 • {"person_id"=>1431630, "department"=>"Camera", "job"=>"\"A\" Camera Operator", "cast_id"=>871, "credit_id"=>"5bcf24c1c3a368663d012083"}
crew d
 • {"person_id"=>1341133, "cast_id"=>231, "credit_id"=>"5bc8edca92514111ab00613d"}
crew d
 • {"person_id"=>1530900, "cast_id"=>228, "credit_id"=>"5bc8e0ec0e0a2608a80057cc"}
crew a
 • {"person_id"=>23226, "department"=>"Production", "job"=>"Unit Production Manager", "cast_id"=>870, "credit_id"=>"5bcf23c5c3a3686634012c71"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Général

s mettre le curseur dans la barre de recherche
p ouvrir le menu du profile
esc fermer une fenêtre ouverte
? ouvrir la fenêtre des raccourcis clavier

Sur les pages de médias

b retour (ou vers la parent si possible)
e aller à la page de modification

Sur les pages de saisons TV

(flêche droite) aller à la saison suivante
(flêche gauche) aller à la saison précédente

Sur les pages d'épisodes TV

(flêche droite) aller à l'épisode suivant
(flêche gauche) aller à l'épisode précédent

Sur les pages d'images

a ouvrir la fenêtre d'ajout d'image

Sur les pages de modification

t ouvrir le sélecteur de traduction
ctrl+ s envoyer le formulaire

Sur les pages de discussion

n créer une nouvelle discussion
w modifier statut surveillance
p modier publique/privé
c modifier ouvrir/fermer
a ouvrir l'activité
r répondre à la discussion
l aller à la dernière réponse
ctrl+ enter envoyer votre message
(flêche droite) page suivante
(flêche gauche) page précédente