574 Changes

March 4, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
February 27, 2021
images d
 • {"poster":{"file_path":"/agiqLAAGnOYIrijRB5O7INFfPmg.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/2BEgYY3OzDYdmVJ8cGZQTNbXuKv.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":"de"}}
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":"en"}}
February 25, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
February 20, 2021
season u
 • {"season_id":2975,"season_number":0}
February 16, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
February 15, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mfXulHiALTloIqivuC4Q3lI3RGw.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mfXulHiALTloIqivuC4Q3lI3RGw.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/mfXulHiALTloIqivuC4Q3lI3RGw.jpg"}}
February 9, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
February 6, 2021
season u
 • {"season_id":2975,"season_number":0}
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
certifications a
 • {"iso_3166_1":"NL","certification":"6"}
February 3, 2021
episode_group u
 • {"group_id":"601b191acf62cd004104c7d9","name":"Season 2"}
episode_group a
 • {"name":"Season 2","order":2,"id":"601b191acf62cd004104c7d9"}
episode_group a
 • {"name":"Season 1","order":1,"id":"601b190fbb1057003c99a0b1"}
episode_groups a
 • {"name":"Seasons Germany","id":"601b18f9a5046e003e2782df","type":3}
February 2, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
January 26, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":"de"}}
January 21, 2021
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
December 5, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/agiqLAAGnOYIrijRB5O7INFfPmg.jpg","iso_639_1":"xx"}}
 • {"poster":{"file_path":"/agiqLAAGnOYIrijRB5O7INFfPmg.jpg","iso_639_1":"hu"}}
November 21, 2020
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/dFiK4HA16HSc8U6TCjKskU17Scb.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/dFiK4HA16HSc8U6TCjKskU17Scb.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/dFiK4HA16HSc8U6TCjKskU17Scb.jpg"}}
November 18, 2020
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
November 17, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/oj1icwdMnm3KrXVe89gr5NUr1UT.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/oj1icwdMnm3KrXVe89gr5NUr1UT.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nP6ud5upyVRINf08WlUsD6v3dWj.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nP6ud5upyVRINf08WlUsD6v3dWj.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/kgA6SLQbdUKBd6JaJ7rYwV2RtH5.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/kgA6SLQbdUKBd6JaJ7rYwV2RtH5.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mhaCufu92axdxgVnJuGzs8vsaFU.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mhaCufu92axdxgVnJuGzs8vsaFU.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/cphD8lZVi2RrUwWUZUsfwfUR9NU.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/cphD8lZVi2RrUwWUZUsfwfUR9NU.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/8VuKDIOzaapBZJkkw7705C0n7i0.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/8VuKDIOzaapBZJkkw7705C0n7i0.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/g9On8Q8DomWZxjx2MLfw1p4fFyG.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/g9On8Q8DomWZxjx2MLfw1p4fFyG.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aSe8O08u083solEHHyVMHyhhBQN.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aSe8O08u083solEHHyVMHyhhBQN.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/qEADswFhLuWp7jmHUhHQWITSCND.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/qEADswFhLuWp7jmHUhHQWITSCND.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2BEgYY3OzDYdmVJ8cGZQTNbXuKv.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2BEgYY3OzDYdmVJ8cGZQTNbXuKv.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/4L2vH8TxL2nPmDeuK7imPCRKrug.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/4L2vH8TxL2nPmDeuK7imPCRKrug.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":""}}
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/sH6o3vBYvLzC6SW0tmYy1QDMuPi.jpg","iso_639_1":""}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/gdpqmysfe6oAbSVDgKmD6hB0zEr.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/gdpqmysfe6oAbSVDgKmD6hB0zEr.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/r0Il3olPbOlMZBprwaqbWE0crFi.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/r0Il3olPbOlMZBprwaqbWE0crFi.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/wLsxH7uIIjijLDBQ2USswe7JwKx.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/wLsxH7uIIjijLDBQ2USswe7JwKx.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"backdrop":{"file_path":"/66lS4AMj69hRUXVU45CgYOfgr03.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"backdrop":{"file_path":"/66lS4AMj69hRUXVU45CgYOfgr03.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/r0Il3olPbOlMZBprwaqbWE0crFi.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/wLsxH7uIIjijLDBQ2USswe7JwKx.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/66lS4AMj69hRUXVU45CgYOfgr03.jpg"}}
September 26, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"wildlife","id":9902}
plot_keywords a
 • {"name":"life","id":208542}
plot_keywords a
 • {"name":"animal","id":18165}
August 13, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/qmRUwosX4BsCj6QanpBYScLl3Sp.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uyqB66LWrh1kaDcSBlxGtiQYYZE.jpg"}}
July 31, 2020
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
July 24, 2020
season u
 • {"season_id":2975,"season_number":0}
July 22, 2020
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5f1901e3a6d9310034812082","person_id":10205,"season_id":2974,"order":500}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5f1901e3a6d9310034812082","order":2,"person_id":10205,"season_id":2974}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","person_id":10205,"season_id":2974,"order":500}
season_regular d
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","person_id":10205,"season_id":2975,"order":500}
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","order":500,"person_id":10205}
 • {"add_to_every_season":false,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","order":500,"person_id":10205,"season_id":2974}
July 13, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/kGFCXC5TU03Ux1ppnv3lN0cscnF.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/kGFCXC5TU03Ux1ppnv3lN0cscnF.jpg","iso_639_1":"ru"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/kGFCXC5TU03Ux1ppnv3lN0cscnF.jpg"}}
June 11, 2020
season_regular u
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","order":500,"person_id":10205}
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Herself - Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","order":500,"person_id":10205}
season_regular a
 • {"add_to_every_season":true,"character":"Narrator (Discovery Channel version)","credit_id":"5ee20ad659008600204e2215","order":2,"person_id":10205}
May 30, 2020
season u
 • {"season_id":2975,"season_number":0}
May 26, 2020
season u
 • {"season_id":2974,"season_number":1}
May 19, 2020
plot_keywords a
 • {"name":"地球脉动","id":266449}
May 8, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"地球脉动 第一季","type":"","iso_3166_1":"CN"}
May 1, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/zdDDYjI2cPLO2yz7pLnI4MOig5r.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/zdDDYjI2cPLO2yz7pLnI4MOig5r.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/zdDDYjI2cPLO2yz7pLnI4MOig5r.jpg"}}
April 25, 2020
vi-VN
overview a
 • "Hành Tinh Trái Đất của chúng ta thật đẹp và kì diệu - đẹp nhất, kì diệu nhất trong 10 hành tinh của hệ mặt trời. Planet Earth là một bộ phim tài liệu được dàn dựng công phu trong suốt 5 năm trời để tôn vinh vẻ đẹp ấy. Qua 11 phần của bộ phim này, bạn sẽ được chu du từ cực Nam tới cực Bắc, qua các Sa Mạc, rừng mưa, lên những dãy núi cao, lặn xuống dưới biển sâu, khám phá những hang động huyền bí v.v... rất thú vị và kích thích."
vi-VN
name a
 • "Hành Tinh Trái Đất"
translations a
 • "vi-VN"
April 12, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xuktWd3F7FZaRAW3Jkmw1m3pAgy.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/xoa65D11opQrFQkCmfGy9rxqdn1.jpg"}}
April 11, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/5QR59iMXdOtMoFdaF2qdGtofoWd.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/wB285Vsu4xaaNXpwGi2WFm8kA6D.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/hgfw0WeauzPgOotOpDt5yzgm475.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/fZerRW5pxOTCNHxoB31bQHtcGyH.jpg"}}
April 10, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/6iTuqfZHOXCycFuq1S3VlfefJGs.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/zX2tjZXInTpKqFWI8Tf9LYeCg97.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/n8o7CcIQOQJpSVRAmXlWUPbIRxJ.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/nBrEQiyuJlXIW3H8aTyqkc7EhBp.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/foY2xKMzrPimzF6z5a8lR6NY3y9.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/tI5hLHgrfOTOhPjX22vlo9YsdgE.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/v0MgjJZCTcz7j5NdDErBPQlYvRX.jpg"}}
April 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/mf2NB47yp2S2GpO89A4NzMIuywr.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/prG0Pxm6BuDhpb5UeMs5FRVB0aY.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/z5z78FkSZSKGgVrrzUHI8yFNWe8.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/vPS5raF5B5BzoZHgmb26i5kFx2A.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/dZli09ycuTXYCJYVFh3g6qYVKhG.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/9BXbZBxvozQx9uyCKZu99IIGQIM.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/tGA1arCC1knuM9rfv7xSMUln1Of.jpg"}}
April 8, 2020
images d
 • {"banner":{"file_path":"/jhlpTSqxABIRLOY59Gmt0tJaaYD.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/34yRIG6Ef6XceZLvSB5ZURrwmk0.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/whwXnz5LGTxMsDZRwFpy0IlCmnx.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/vNaABjIxKJWi3tYv4R4t72XLaIR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/xSu93pxleYINu6feWYBGEZDdGXC.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/jBfk13XuyQM2BPViMMFqbMiV9JR.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/ibwLf23QTTLoUBN6YZlTkbN6s82.jpg"}}
images d
 • {"banner":{"file_path":"/vdwZN2nMqBRwe6JBu9Zqpvj8Bjk.jpg"}}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login