Cast 15

 1. Lily Franky

  Lily Franky

  Mysterious Man

 2. Elaiza Ikeda

  Elaiza Ikeda

  Saki Joshima

 3. Yoshino Kimura

  Yoshino Kimura

  Yuriko Enami

 4. Satomi Kobayashi

  Satomi Kobayashi

  Arisa Kutani

 5. Jun Kunimura

  Jun Kunimura

  Daisaku Nikaido

 6. Mayu Matsuoka

  Mayu Matsuoka

  Megumi Takano

 7. Shiro Sano

  Shiro Sano

  Kazuo Kudo

 8. Koichi Sato

  Koichi Sato

  Tomatsu

 9. Shinya Tsukamoto
 10. Hio Miyazawa

  Hio Miyazawa

  Sei Yazawa

 11. Tomoya Nakamura

  Tomoya Nakamura

  Koretaka Iba

 12. Takumi Saitoh

  Takumi Saitoh

  Hajime Gunji

 13. Yoshiyuki Tsubokura

  Shinichi Shibasaki

 14. Soko Wada

  Soko Wada

  Yoichi Mimura

 15. Yo Oizumi

  Yo Oizumi

  Teruya Hayami

Crew 1

Directing

 1. Daihachi Yoshida

  Daihachi Yoshida

  Director

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login