190 Changes

March 5, 2021
crew a
 • {"person_id":2550621,"department":"Camera","job":"Camera Operator","cast_id":45,"credit_id":"604254469a358d0059150453"}
March 1, 2021
images u
 • {"poster":{"file_path":"/aOEXIDBOg7M9pehQykQYPbk0jqI.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/aOEXIDBOg7M9pehQykQYPbk0jqI.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/aOEXIDBOg7M9pehQykQYPbk0jqI.jpg"}}
tagline a
 • "Only One Will Become"
character_names u
 • {"person_id":1998034,"character":"Hee-sung's friend 2","cast_id":15,"credit_id":"5b877a02c3a3681fec008e4e"}
 • {"person_id":1998034,"character":"Hee-sung's friend 2 (uncredited)","cast_id":15,"credit_id":"5b877a02c3a3681fec008e4e"}
character_names u
 • {"person_id":1566012,"character":"Investigating officer","cast_id":33,"credit_id":"5d25477637b3a9001152b78a"}
 • {"person_id":1566012,"character":"Investigating officer (uncredited)","cast_id":33,"credit_id":"5d25477637b3a9001152b78a"}
character_names u
 • {"person_id":2266232,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":30,"credit_id":"5c8cb538c3a368610b48282d"}
 • {"person_id":2266232,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":30,"credit_id":"5c8cb538c3a368610b48282d"}
character_names u
 • {"person_id":2266231,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":29,"credit_id":"5c8cb52e9251410fea9e2d04"}
 • {"person_id":2266231,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":29,"credit_id":"5c8cb52e9251410fea9e2d04"}
character_names u
 • {"person_id":2266230,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":28,"credit_id":"5c8cb526c3a368611f484f6a"}
 • {"person_id":2266230,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":28,"credit_id":"5c8cb526c3a368611f484f6a"}
character_names u
 • {"person_id":1313796,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":27,"credit_id":"5c8cb4f9c3a368611c4842c7"}
 • {"person_id":1313796,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":27,"credit_id":"5c8cb4f9c3a368611c4842c7"}
character_names u
 • {"person_id":2266228,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":26,"credit_id":"5c8cb4eec3a3686107483859"}
 • {"person_id":2266228,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":26,"credit_id":"5c8cb4eec3a3686107483859"}
character_names u
 • {"person_id":2098684,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":25,"credit_id":"5c8cb4e29251410fea9e2ca8"}
 • {"person_id":2098684,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":25,"credit_id":"5c8cb4e29251410fea9e2ca8"}
character_names u
 • {"person_id":2189098,"character":"Himself (archive footage)","cast_id":24,"credit_id":"5c8cb4d99251410fe79e2fdc"}
 • {"person_id":2189098,"character":"Himself (archive footage) (uncredited)","cast_id":24,"credit_id":"5c8cb4d99251410fe79e2fdc"}
February 26, 2021
videos a
 • {"id":"6038a3f79ba86a0056843969","name":"[더 킹] 1차 예고편(30초 Ver.)","key":"mPIZPBzu7Kg","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
videos a
 • {"id":"6038a3e7322b2b00405e7952","name":"[더 킹] 파이널 예고편: 태수 이야기","key":"-946fvwVBjQ","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
videos a
 • {"id":"6038a3dfd400f30026b47d56","name":"[더 킹] 1차 예고편(1월 18일 대개봉)","key":"vbMALPzv24s","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
February 21, 2021
crew a
 • {"person_id":2985421,"department":"Crew","job":"Martial Arts Choreographer","cast_id":44,"credit_id":"603216ab7f6c8d003c115d8d"}
February 8, 2021
crew a
 • {"person_id":2969738,"department":"Art","job":"Set Dresser","cast_id":43,"credit_id":"60214e4cc2b9df003e9f2b80"}
February 5, 2021
crew a
 • {"person_id":2212402,"department":"Crew","job":"Martial Arts Choreographer","cast_id":42,"credit_id":"601d37e6470ead0040771be6"}
November 14, 2020
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2017-01-18","certification":"15세 이상 관람가","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2017-01-18","certification":"15","type":3,"note":""}
October 23, 2020
cast a
 • {"person_id":1856377,"character":"Song Baek-ho","order":23,"cast_id":41,"credit_id":"5f92d64676142100388fc517"}
October 18, 2020
crew a
 • {"person_id":2820781,"department":"Production","job":"Line Producer","cast_id":40,"credit_id":"5f8ce1fcf8aee80033bcab15"}
September 13, 2020
cast a
 • {"person_id":2776202,"character":"Ji-min's mother","order":22,"cast_id":39,"credit_id":"5f5e3518955c65003697089d"}
August 9, 2020
overview u
 • "무소불위 권력을 쥐고 폼 나게 살고 싶었던 태수는 우여곡절 끝에 권력의 설계자 한강식을 만나 핵심 라인을 타고 승승장구 하게 된다. 정권이 교체되는 중요한 시기, 새로운 판을 짜며 기회를 노리던 이들 앞에 예상치 못한 위기가 닥치는데…"
 • "권력의 정점에 서고픈 검사, 무소불위 권력을 쥐고 폼 나게 살고 싶었던 태수는 우여곡절 끝에 권력의 설계자 한강식을 만나 핵심 라인을 타고 승승장구 하게 된다. 정권이 교체되는 중요한 시기, 새로운 판을 짜며 기회를 노리던 이들 앞에 예상치 못한 위기가 닥치는데… 정의 따윈 헌신짝처럼 내다버린 그에게 지금 날아오는 것은 필연의 부메랑인가."
overview u
 • "무소불위 권력을 쥐고 폼 나게 살고 싶었던 태수는 우여곡절 끝에 권력의 설계자 한강식을 만나 핵심 라인을 타고 승승장구 하게 된다, 정권이 교체되는 중요한 시기, 새로운 판을 짜며 기회를 노리던 이들 앞에 예상치 못한 위기가 닥치는데..."
 • "무소불위 권력을 쥐고 폼 나게 살고 싶었던 태수는 우여곡절 끝에 권력의 설계자 한강식을 만나 핵심 라인을 타고 승승장구 하게 된다. 정권이 교체되는 중요한 시기, 새로운 판을 짜며 기회를 노리던 이들 앞에 예상치 못한 위기가 닥치는데"
production_companies a
 • {"name":"WOOJOO FILM","id":138367}
videos a
 • {"id":"5f2fd4f1f1b5710036e9ff1c","name":"[더 킹] 메인 예고편","key":"qcfctrslOlM","size":1080,"site":"YouTube","type":"Trailer"}
July 31, 2020
crew a
 • {"person_id":1294091,"department":"Lighting","job":"Lighting Director","cast_id":38,"credit_id":"5f243d2ddfaae900359e09a7"}
May 14, 2020
overview a
 • "Park Tae Soo sinh ra trong một gia đình khó khăn, một ngày nào đó anh muốn trở thành công tố viên. Anh đã có thể đạt được ước mơ của mình khi thi đỗ vào Đại học Seoul – một trong những trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Park Tae Soo là một trong những công tố viên giỏi nhất mặc dù tuổi đời của anh rất trẻ. Và rồi mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp Han Kang Sik – một công tố viên có quyền lực của một ông hoàng. Bộ phim phản ánh quyền lực của các công tố viên vào những năm 90."
title a
 • "Ông Hoàng"
translations a
 • "vi-VN"
March 27, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/mNC4JtrcGxuWoU6yK5d6rCUI1an.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/mNC4JtrcGxuWoU6yK5d6rCUI1an.jpg","iso_639_1":"ko"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/mNC4JtrcGxuWoU6yK5d6rCUI1an.jpg"}}
March 14, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/7KRtopot0azhfRMZxfbK6sjKpC1.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/1ux5yyWPGMd3UPj7PPQvp5XZQVR.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/6FjlosQ8BxmUzlnfRfIZhIXqV3a.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/eRGzzoYZrYZtdhxRTqoTpCezBaW.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/nPDHRKZjTFcS230J2Y4u4lGIGk9.jpg"}}
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/sJ5UsLr3ywUC8JXqQfD9A7gIO4F.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/paNJOfZu642n9rD8tLN1t32sxD0.jpg"}}
February 15, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/97UeWeCYcK9gkiZLPNJIj0JDRFi.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/97UeWeCYcK9gkiZLPNJIj0JDRFi.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/97UeWeCYcK9gkiZLPNJIj0JDRFi.jpg"}}
February 10, 2020
crew a
 • {"person_id":552068,"department":"Visual Effects","job":"Senior Visual Effects Supervisor","cast_id":37,"credit_id":"5e40ef2341465c001acd62fc"}
February 9, 2020
alternative_titles u
 • {"title":"Deoking","type":"","iso_3166_1":"KR"}
 • {"title":"Deo-king","type":"","iso_3166_1":"KR"}
en
images u
 • {"poster":{"file_path":"/7KRtopot0azhfRMZxfbK6sjKpC1.jpg","iso_639_1":"xx"}}
 • {"poster":{"file_path":"/7KRtopot0azhfRMZxfbK6sjKpC1.jpg","iso_639_1":"en"}}
January 29, 2020
crew a
 • {"person_id":2355647,"department":"Editing","job":"Assistant Editor","cast_id":36,"credit_id":"5e3151f34ca67600174cf315"}
January 26, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/7KRtopot0azhfRMZxfbK6sjKpC1.jpg","iso_639_1":"en"}}
 • {"poster":{"file_path":"/7KRtopot0azhfRMZxfbK6sjKpC1.jpg","iso_639_1":"xx"}}
January 17, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"金權性內幕","type":"","iso_3166_1":"CN"}
December 25, 2019
crew a
 • {"person_id":2490326,"department":"Production","job":"Production Supervisor","cast_id":35,"credit_id":"5e0385c89bcd0f001a09144b"}
December 19, 2019
plot_keywords a
 • {"name":"prosecutor","id":49950}
plot_keywords a
 • {"name":"politics","id":6078}
plot_keywords a
 • {"name":"south korea","id":260293}
November 16, 2019
crew a
 • {"person_id":2459437,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":34,"credit_id":"5dd0172157d3780015d6e00c"}
October 31, 2019
title u
 • "Deoking"
 • "Deoking "
overview a
 • "Park Tae Soo komt uit een moeilijke familie. Na een al even moeilijke jeugd besloot hij officier van justitie te worden. Nu, jaren later, is hij één van de beste in zijn vak en tevens de jongste. Wanneer hij zijn collega Han Kang Sik ontmoet, verandert alles."
runtime u
 • 0
 • 134
title a
 • "Deoking "
translations a
 • "nl-NL"
October 9, 2019
plot_keywords a
 • {"name":"busan","id":232649}
August 25, 2019
overview u
 • "第53屆百想藝術大賞女配角獎、新人男演員獎。趙寅成、鄭雨盛、柳俊烈、裴晟佑、金義聖、金亞中等超強卡司同台較勁,掀開金錢、權力、桃色交織的內幕,向社會大眾拋出「究竟誰才是王者?」的精彩命題。曾以《觀相大師:滅王風暴》獲大鐘獎最佳導演的韓在林,2017年的強勢新作《金權性內幕》,講述趙寅成飾演的一名年輕檢察官,為了掌控更多權力,攀附權貴呼風喚雨,馳騁於黑白兩道,卻突遭出賣的復仇故事。在韓突破533萬觀影人次,創下歷年1月票房最高紀錄,上映後連續8天蟬聯冠軍!世界上只有1%的人能成為王者,盡享金權慾望,你,願意出賣自己嗎?主角朴泰秀(趙寅成 飾)原是小混混,到處聚眾滋事、與崔斗日(柳俊烈 飾)時常一起出入不良場所。某天,因為目睹爸爸被檢察官羞辱,意識到了權力的重要性,便憑著過人的智商通過司法考試,踏上追逐權力之路。本性富有正義感的泰秀,當上檢察官之後調查起一樁被吃案的性侵案,意外引來前輩楊東哲(裴晟佑 飾)的注目,楊東哲說服泰秀睜一隻眼閉一隻眼,要他「學會曝光內幕的最佳時機」,並將泰秀拉攏到韓江植(鄭雨盛 飾)為首的勢力圈,與各種盈利手段掛勾。歷經多次政權交替,檢察長候選人韓江植的勢力更加鞏固,身為左右手的樸泰秀和楊東哲也扶搖而上。因緣際會之下,故鄉老友崔斗日(柳俊烈 飾)也與朴泰秀重逢,已成為黑幫接班人的斗日,負責用非法手段剷除朴泰秀的異己勢力。之後,朴泰秀與財閥的女兒尚熙(金亞中 飾)結婚,順理成章地更接近權力核心,在黑白兩道之中呼風喚雨。豈料在一夕之間,朴泰秀從天堂掉到地獄。因為斗日闖禍,韓江植盛怒之下與泰秀斷然切割,同時妻子尚熙抓到劈腿證據憤而離去,朴泰秀才發現自己從來只是一顆呼之則來揮之即去的棋子,便策劃一場驚世駭俗的復仇…… 王者/더 킹/The King"
 • "第53屆百想藝術大賞女配角獎、新人男演員獎。趙寅成、鄭雨盛、柳俊烈、裴晟佑、金義聖、金亞中等超強卡司同台較勁,掀開金錢、權力、桃色交織的內幕,向社會大眾拋出「究竟誰才是王者?」的精彩命題。曾以《觀相大師:滅王風暴》獲大鐘獎最佳導演的韓在林,2017年的強勢新作《金權性內幕》,講述趙寅成飾演的一名年輕檢察官,為了掌控更多權力,攀附權貴呼風喚雨,馳騁於黑白兩道,卻突遭出賣的復仇故事。在韓突破533萬觀影人次,創下歷年1月票房最高紀錄,上映後連續8天蟬聯冠軍!世界上只有1%的人能成為王者,盡享金權慾望,你,願意出賣自己嗎?主角朴泰秀(趙寅成 飾)原是小混混,到處聚眾滋事、與崔斗日(柳俊烈 飾)時常一起出入不良場所。某天,因為目睹爸爸被檢察官羞辱,意識到了權力的重要性,便憑著過人的智商通過司法考試,踏上追逐權力之路。本性富有正義感的泰秀,當上檢察官之後調查起一樁被吃案的性侵案,意外引來前輩楊東哲(裴晟佑 飾)的注目,楊東哲說服泰秀睜一隻眼閉一隻眼,要他「學會曝光內幕的最佳時機」,並將泰秀拉攏到韓江植(鄭雨盛 飾)為首的勢力圈,與各種盈利手段掛勾。歷經多次政權交替,檢察長候選人韓江植的勢力更加鞏固,身為左右手的樸泰秀和楊東哲也扶搖而上。因緣際會之下,故鄉老友崔斗日(柳俊烈 飾)也與朴泰秀重逢,已成為黑幫接班人的斗日,負責用非法手段剷除朴泰秀的異己勢力。之後,朴泰秀與財閥的女兒尚熙(金亞中 飾)結婚,順理成章地更接近權力核心,在黑白兩道之中呼風喚雨。豈料在一夕之間,朴泰秀從天堂掉到地獄。因為斗日闖禍,韓江植盛怒之下與泰秀斷然切割,同時妻子尚熙抓到劈腿證據憤而離去,朴泰秀才發現自己從來只是一顆呼之則來揮之即去的棋子,便策劃一場驚世駭俗的復仇……"
overview a
 • "第53屆百想藝術大賞女配角獎、新人男演員獎。趙寅成、鄭雨盛、柳俊烈、裴晟佑、金義聖、金亞中等超強卡司同台較勁,掀開金錢、權力、桃色交織的內幕,向社會大眾拋出「究竟誰才是王者?」的精彩命題。曾以《觀相大師:滅王風暴》獲大鐘獎最佳導演的韓在林,2017年的強勢新作《金權性內幕》,講述趙寅成飾演的一名年輕檢察官,為了掌控更多權力,攀附權貴呼風喚雨,馳騁於黑白兩道,卻突遭出賣的復仇故事。在韓突破533萬觀影人次,創下歷年1月票房最高紀錄,上映後連續8天蟬聯冠軍!世界上只有1%的人能成為王者,盡享金權慾望,你,願意出賣自己嗎?主角朴泰秀(趙寅成 飾)原是小混混,到處聚眾滋事、與崔斗日(柳俊烈 飾)時常一起出入不良場所。某天,因為目睹爸爸被檢察官羞辱,意識到了權力的重要性,便憑著過人的智商通過司法考試,踏上追逐權力之路。本性富有正義感的泰秀,當上檢察官之後調查起一樁被吃案的性侵案,意外引來前輩楊東哲(裴晟佑 飾)的注目,楊東哲說服泰秀睜一隻眼閉一隻眼,要他「學會曝光內幕的最佳時機」,並將泰秀拉攏到韓江植(鄭雨盛 飾)為首的勢力圈,與各種盈利手段掛勾。歷經多次政權交替,檢察長候選人韓江植的勢力更加鞏固,身為左右手的樸泰秀和楊東哲也扶搖而上。因緣際會之下,故鄉老友崔斗日(柳俊烈 飾)也與朴泰秀重逢,已成為黑幫接班人的斗日,負責用非法手段剷除朴泰秀的異己勢力。之後,朴泰秀與財閥的女兒尚熙(金亞中 飾)結婚,順理成章地更接近權力核心,在黑白兩道之中呼風喚雨。豈料在一夕之間,朴泰秀從天堂掉到地獄。因為斗日闖禍,韓江植盛怒之下與泰秀斷然切割,同時妻子尚熙抓到劈腿證據憤而離去,朴泰秀才發現自己從來只是一顆呼之則來揮之即去的棋子,便策劃一場驚世駭俗的復仇…… 王者/더 킹/The King"
July 9, 2019
cast a
 • {"person_id":1566012,"character":"Investigating officer","order":21,"cast_id":33,"credit_id":"5d25477637b3a9001152b78a"}
May 11, 2019
crew a
 • {"person_id":2310049,"department":"Costume \u0026 Make-Up","job":"Makeup \u0026 Hair","cast_id":32,"credit_id":"5cd6d20d0e0a262defcbf99c"}
crew a
 • {"person_id":2309922,"department":"Art","job":"Production Design","cast_id":31,"credit_id":"5cd69dd3c3a36875bcc0c669"}
March 20, 2019
hu-HU
overview u
 • "A törvény és a korrupció kéz a kézben jár? Park Tae Soo (Jo In Sung), egy szegény családból származó, rossz modorú fiatal, aki az iskolai éveit verekedéssel töltötte. Viszont mikor szembesült azzal, hogy a világot az irányítja akinek pénze és hatalma van, eldöntötte, hogy ő is ilyen életet szeretne élni.\r Tae Soo belevetette magát a könyveibe és bejutott Dél-Korea legjobb jogi egyetemére. Az iskola elvégzése után az ügyészi iroda munkatársa lesz, ám ez közel sem az az élet, amit elképzelt magának. A fiatal ügyész élete gyökeresen megváltozik, mikor szárnyai alá veszi Han Kang Shik (Jung Woo Sung) főügyész, aki a jogi szakma élén áll, és ezáltal Tae Soo belekóstolhat a jogi elit életébe.\r Tae Soo egyre mélyebbre süllyed a mocskos politikai és bűnözői alvilág bugyraiban. Vajon még idejében észreveszi, hogy az élet, amit most él csak rossz véget érhet?"
 • "A törvény és a korrupció kéz a kézben jár? Park Tae Soo (Jo In Sung), egy szegény családból származó, rossz modorú fiatal, aki az iskolai éveit verekedéssel töltötte. Viszont mikor szembesült azzal, hogy a világot az irányítja akinek pénze és hatalma van, eldöntötte, hogy ő is ilyen életet szeretne élni. Tae Soo belevetette magát a könyveibe és bejutott Dél-Korea legjobb jogi egyetemére. Az iskola elvégzése után az ügyészi iroda munkatársa lesz, ám ez közel sem az az élet, amit elképzelt magának. A fiatal ügyész élete gyökeresen megváltozik, mikor szárnyai alá veszi Han Kang Shik (Jung Woo Sung) főügyész, aki a jogi szakma élén áll, és ezáltal Tae Soo belekóstolhat a jogi elit életébe. Tae Soo egyre mélyebbre süllyed a mocskos politikai és bűnözői alvilág bugyraiban. Vajon még idejében észreveszi, hogy az élet, amit most él csak rossz véget érhet?"
hu-HU
tagline d
 • "A király"
hu-HU
title a
 • "A király"
hu-HU
overview a
 • "A törvény és a korrupció kéz a kézben jár? Park Tae Soo (Jo In Sung), egy szegény családból származó, rossz modorú fiatal, aki az iskolai éveit verekedéssel töltötte. Viszont mikor szembesült azzal, hogy a világot az irányítja akinek pénze és hatalma van, eldöntötte, hogy ő is ilyen életet szeretne élni.\r Tae Soo belevetette magát a könyveibe és bejutott Dél-Korea legjobb jogi egyetemére. Az iskola elvégzése után az ügyészi iroda munkatársa lesz, ám ez közel sem az az élet, amit elképzelt magának. A fiatal ügyész élete gyökeresen megváltozik, mikor szárnyai alá veszi Han Kang Shik (Jung Woo Sung) főügyész, aki a jogi szakma élén áll, és ezáltal Tae Soo belekóstolhat a jogi elit életébe.\r Tae Soo egyre mélyebbre süllyed a mocskos politikai és bűnözői alvilág bugyraiban. Vajon még idejében észreveszi, hogy az élet, amit most él csak rossz véget érhet?"
hu-HU
tagline a
 • "A király"
translations a
 • "hu-HU"
March 16, 2019
overview u
 • "무소불위 권력을 쥐고 폼 나게 살고 싶었던 태수는 우여곡절 끝에 권력의 설계자 한강식을 만나 핵심 라인을 타고 승승장구 하게 된다, 정권이 교체되는 중요한 시기, 새로운 판을 짜며 기회를 노리던 이들 앞에 예상치 못한 위기가 닥치는데… 2017년, 대한민국이 속 시원하게 뒤집힌다!"
 • "무소불위 권력을 쥐고 폼 나게 살고 싶었던 태수는 우여곡절 끝에 권력의 설계자 한강식을 만나 핵심 라인을 타고 승승장구 하게 된다, 정권이 교체되는 중요한 시기, 새로운 판을 짜며 기회를 노리던 이들 앞에 예상치 못한 위기가 닥치는데..."
release_dates u
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2017-01-18","certification":"","type":3,"note":""}
 • {"iso_3166_1":"KR","iso_639_1":"ko","release_date":"2017-01-18","certification":"15세 이상 관람가","type":3,"note":""}
cast a
 • {"person_id":2266232,"character":"Himself (archive footage)","order":20,"cast_id":30,"credit_id":"5c8cb538c3a368610b48282d"}
cast a
 • {"person_id":2266231,"character":"Himself (archive footage)","order":19,"cast_id":29,"credit_id":"5c8cb52e9251410fea9e2d04"}
cast a
 • {"person_id":2266230,"character":"Himself (archive footage)","order":18,"cast_id":28,"credit_id":"5c8cb526c3a368611f484f6a"}
cast a
 • {"person_id":1313796,"character":"Himself (archive footage)","order":17,"cast_id":27,"credit_id":"5c8cb4f9c3a368611c4842c7"}
cast a
 • {"person_id":2266228,"character":"Himself (archive footage)","order":16,"cast_id":26,"credit_id":"5c8cb4eec3a3686107483859"}
cast a
 • {"person_id":2098684,"character":"Himself (archive footage)","order":15,"cast_id":25,"credit_id":"5c8cb4e29251410fea9e2ca8"}
cast a
 • {"person_id":2189098,"character":"Himself (archive footage)","order":14,"cast_id":24,"credit_id":"5c8cb4d99251410fe79e2fdc"}
March 15, 2019
title a
 • "金權性內幕"
translations a
 • "zh-TW"
March 3, 2019
crew a
 • {"person_id":2255583,"department":"Art","job":"Art Direction","cast_id":23,"credit_id":"5c7b68f60e0a2611e11380ae"}
February 25, 2019
cast a
 • {"person_id":21689,"character":"Miss Kim","order":13,"cast_id":22,"credit_id":"5c74a4f592514168895277d2"}
December 24, 2018
crew a
 • {"person_id":43565,"department":"Sound","job":"Sound Supervisor","cast_id":21,"credit_id":"5c20ff6cc3a368700eebcfa8"}
crew a
 • {"person_id":929598,"department":"Sound","job":"Music","cast_id":20,"credit_id":"5c20ff430e0a26309aed57eb"}
crew a
 • {"person_id":43570,"department":"Costume \u0026 Make-Up","job":"Costume Design","cast_id":19,"credit_id":"5c20ff35c3a368700eebceed"}
crew a
 • {"person_id":552077,"department":"Camera","job":"Director of Photography","cast_id":18,"credit_id":"5c20ff1d9251414c16c0b802"}
crew a
 • {"person_id":1059129,"department":"Production","job":"Producer","cast_id":17,"credit_id":"5c20ff11c3a368044ae997a7"}
crew a
 • {"person_id":97023,"department":"Editing","job":"Editor","cast_id":16,"credit_id":"5c20ff000e0a26309aed5777"}
August 30, 2018
cast a
 • {"person_id":1998034,"character":"Hee-sung's friend 2","order":12,"cast_id":15,"credit_id":"5b877a02c3a3681fec008e4e"}
July 25, 2018
genres a
 • {"name":"Action","id":28}
May 10, 2018
production_companies a
 • {"name":"NEW","id":20064}
production_companies d
 • {"name":"NextEntertainmentWorld","id":26324}
April 6, 2018
alternative_titles a
 • {"title":"The King","iso_3166_1":"US"}
zh-CN
overview u
 • "全罗南道木浦家途不幸环境中的“朴泰洙”(暂音译 赵寅成饰)成长为一介好事之徒。高中时期目睹偷盗行为的父亲被检察施暴,体悟到权力与力量的重要。虽然奋斗爬上检察官一职,但毫无背景与根基无异于普通上班族。期间了解到权力中心人物检察官“韩强植”(暂音译 郑雨盛饰)并归其麾下。木浦的同乡朋友“崔斗日”(暂音译 柳俊烈饰)帮助其不断扩展势力,然而成功真的如他们所愿一路畅通?金义城饰演组织头目“金应修”(音译),金雅中饰演富家女出身,费心辅助丈夫“朴泰洙”跻身上流社会的“尚熙”(音译),“朴泰洙”其父由郑成模饰演,其妹由郑恩彩饰演。同时黄胜妍,李珠妍也将参演其中。"
 • "影片开始于1983年,那年全斗焕总统成功结束东南亚寻访。结束在2013年,李明博后朴槿惠当选前。通过赵寅成饰演的朴泰秀的检察官发迹史展开叙述,展现了韩国近代史30年,韩国政坛尔虞我诈的势利更迭。"
zh-CN
runtime u
 • 0
 • 134
March 28, 2018
videos a
 • {"id":"5abbf7b30e0a2609de01a1e5","name":"더 킹 The King, 2017 Korean Movie Official Trailer","key":"0KGWSBu2IHA","size":720,"type":"Trailer"}
overview a
 • "Nacido en una familia pobre, Tae-su descubre que el poder es lo más importante en la vida y decide convertirse en fiscal, el mayor símbolo del poder en los años 90. Después de ingresar a la escuela de derecho más prestigiosa, experimentando resistencia democrática en Corea, Tae-su finalmente alcanza su objetivo de convertirse en fiscal, pero su vida no es mejor que la de un asalariado. Por casualidad, se une a una camarilla de los poderosos fiscales con riqueza y autoridad. Finalmente tiene una probada de una vida de jerarquía superior, pero como disfruta de la dulzura de la supremacía, también ve el lado cruel de ella."
title a
 • "Deoking"
translations a
 • "es-ES"

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login