30 Changes

July 4, 2019
cast a
 • {"person_id"=>230363, "character"=>"Hyo-jin's Senior", "order"=>6, "cast_id"=>10, "credit_id"=>"5d1e595e6743fa0012d1d0ce"}
May 17, 2019
crew a
 • {"person_id"=>2314021, "department"=>"Directing", "job"=>"Assistant Director Trainee", "cast_id"=>9, "credit_id"=>"5cdf58630e0a266f99c9fb2a"}
March 26, 2018
genres d
 • {"name"=>"Foreign", "id"=>10769}
October 14, 2017
crew a
 • {"person_id"=>80452, "department"=>"Writing", "job"=>"Writer", "cast_id"=>8, "credit_id"=>"59e2568e92514163a0001db6"}
crew a
 • {"person_id"=>1905743, "department"=>"Directing", "job"=>"Director", "cast_id"=>7, "credit_id"=>"59e2566792514163b9001d77"}
iso_639_1 u
 • cs
 • ko
July 12, 2017
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xcXq9IdTjLX65zmClYhFXYG4INr.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xcXq9IdTjLX65zmClYhFXYG4INr.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/xcXq9IdTjLX65zmClYhFXYG4INr.jpg"}}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aGm7WsOTHDBdzH19yyK02twA3gD.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/aGm7WsOTHDBdzH19yyK02twA3gD.jpg", "iso_639_1"=>"ko"}}
April 26, 2017
images u
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/kKZ3c08UqqfXas2DkkfGjtZ5ZaS.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/kKZ3c08UqqfXas2DkkfGjtZ5ZaS.jpg", "iso_639_1"=>"cs"}}
images a
 • {"backdrop"=>{"file_path"=>"/kKZ3c08UqqfXas2DkkfGjtZ5ZaS.jpg"}}
overview a
 • Hyo-jin pracuje jako "dohazovačka" v jedné seznamovací kanceláři. Je velmi schopná, co se týče nalezení perfektního protějšku pro své klienty, sama však štěstí v lásce nemá. Před svými přáteli i kolegy tají, že se před rokem rozešla se svou první láskou. Jednoho dne dostane na starosti problematického klienta, se kterým si bude muset poradit a který se jí pomalu, ale jistě dostává pod kůži. Bude se muset vypořádat se svými city i minulostí.
tagline a
 • Hyo-jin pracuje jako "dohazovačka" v jedné seznamovací kanceláři. Je velmi schopná, co se týče nalezení perfektního protějšku pro své klienty, sama však štěstí v lásce nemá. Před svými přáteli i kolegy tají, že se před rokem rozešla se svou první láskou. Jednoho dne dostane na starosti problematického klienta, se kterým si bude muset poradit a který se jí pomalu, ale jistě dostává pod kůži. Bude se muset vypořádat se svými city i minulostí.
title a
 • A Perfect Match
iso_639_1 u
 • en
 • cs
translations a
 • cs-CZ
November 17, 2016
cast a
 • {"person_id"=>556435, "character"=>"", "order"=>5, "cast_id"=>6, "credit_id"=>"582dc37e925141095d009025"}
cast a
 • {"person_id"=>127706, "character"=>"", "order"=>4, "cast_id"=>5, "credit_id"=>"582dc3759251410957008e29"}
July 14, 2014
production_countries a
 • KR
releases d
 • {"iso_3166_1"=>"US", "release_date"=>"2002-07-19", "certification"=>"PG-13", "primary"=>false}
releases a
 • {"iso_3166_1"=>"KR", "release_date"=>"2002-08-08", "certification"=>"15세 관람가", "primary"=>true}
overview a
 • 한국과 일본에만 존재한다는 중매를 전문으로 하는 결혼 정보 회사. 외로운 청춘 남녀들을 짝지어 주기 위해 그곳에서 혼신의 힘을 다해 노력하는 커플 매니저들. 대학시절부터 주변 친구들에게 커플 연결 솜씨를 자랑해 온 효진은 사회에 나와서도 결혼 정보회사에 취직하게 되고 유능한 커플 매니저로서의 커리어를 쌓아 나가고 있다. 정작 본인은 자기 머리 못 깍고 스물 아홉 외로운 싱글로 서른을 바라보고 있는데. 번듯한 남자친구의 사진을 항상 지갑 속에 넣어 다니며 친구들의 부러움을 한 몸에 받고 있는 효진(신은경 분). 그녀에게도 말못할 아픔이 있으니. 그것은 바로 그녀가 이제 서른을 눈 앞에 두고 있는 솔로라는 사실. 솔로라고? 그렇다!! 지갑 속 사진의 주인공은 어느 샌가 연락이 끊겨 버린 옛 남자 친구일 뿐이고 자신을 부러워하는 친구들의 시선은 점점 더 부담스럽기만 할 뿐이다. 다른 사람 중신 서느라 정작 자기 자신은 짝을 찾지 못한 채 외로운 시절을 보내고 있는 효진. 핸섬한 외모의 현수는 어머니의 등쌀에 못 이겨 등록을 했지만 정작 본인은 사랑에 무심한 듯 하다. 자신의 고객인 현수에게 묘한 감정을 느끼기 시작하는 효진. 그런 현수의 앞에 킹카녀가 등장하게 되고 효진은 커플 매니저로서의 직업 윤리와 서른을 앞 둔 솔로로서의 외로움 사이에서 갈등하게 되는데. 타인의 사랑을 위해서만 노력해 온 효진에게도 아름다운 사랑이 찾아 올 것인가.
homepage a
runtime u
 • 0
 • 105
tagline a
 • 유쾌만발 사랑폭발 로맨틱 코미디
title a
 • 좋은 사람 있으면 소개시켜줘
original_title u
 • Joheun saram isseumyeon sogae shikeojwo
 • 좋은 사람 있으면 소개시켜줘
alternative_titles u
 • {"title"=>"Joheun saram isseumyeon sogae shikeojwo", "iso_3166_1"=>"US"}
 • {"title"=>"Joheun saram isseumyeon sogae shikeojwo", "iso_3166_1"=>"KR"}
translations a
 • ko
December 12, 2013
releases u
 • {"iso_3166_1"=>"US", "release_date"=>"2002-07-19", "certification"=>"", "primary"=>false}
 • {"iso_3166_1"=>"US", "release_date"=>"2002-07-19", "certification"=>"PG-13", "primary"=>false}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page