2,190 Changes

September 26, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/nWckMC0TF5bkEG13OMNffvYMuGD.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/nWckMC0TF5bkEG13OMNffvYMuGD.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/nWckMC0TF5bkEG13OMNffvYMuGD.jpg"}}
ko-KR
videos a
 • {"id":"5f6f207ffbe36f003766e230","name":"로그 원: 스타워즈 스토리 [로그 원 미션 영상]","key":"kMcOenfixVQ","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
ko-KR
videos a
 • {"id":"5f6f206fa6e2d2003b70c1d2","name":"로그 원: 스타워즈 스토리 [Hope]","key":"rmPcrVXF7i4","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
ko-KR
videos a
 • {"id":"5f6f2065e267de0032255368","name":"로그 원: 스타워즈 스토리 [Drums and Horns]","key":"dOOpVzRCcjI","size":1080,"site":"YouTube","type":"Teaser"}
ko-KR
overview u
 • "희망이 사라진 세상. 반군 소속의 진(펠리시티 존스)은 적의 최종병기 데스 스타 개발에 아버지가 참여했단 과거 때문에 데스 스타의 약점을 캐내는 임무를 떠맡게 된다. 단숨에 행성 하나를 파괴할 위력을 지닌 데스 스타가 완성되기 전에 설계도를 훔쳐내야 하는 이번 작전의 성공 확률은 고작 2.4%. 생사도 모르는 아버지에 얽힌 비밀을 밝히려는 진을 비롯해 유능한 정보 요원 카시안(디에고 루나), 두 눈이 멀었지만 탁월한 무술 실력을 지닌 치루트(견자단), 전투 베테랑 베이즈, 파일럿 보디, 시니컬한 드로이드 K-2SO까지 합류, 거대한 전쟁을 끝낼 가장 비밀스런 작전이 시작되는데..."
 • "희망이 사라진 세상. 반군 소속의 진은 적의 최종병기 데스 스타 개발에 아버지가 참여했단 과거 때문에 데스 스타의 약점을 캐내는 임무를 떠맡게 된다. 단숨에 행성 하나를 파괴할 위력을 지닌 데스 스타가 완성되기 전에 설계도를 훔쳐내야 하는 이번 작전의 성공 확률은 고작 2.4%. 생사도 모르는 아버지에 얽힌 비밀을 밝히려는 진을 비롯해 유능한 정보 요원 카시안, 두 눈이 멀었지만 탁월한 무술 실력을 지닌 치루트, 전투 베테랑 베이즈, 파일럿 보디, 시니컬한 드로이드 K-2SO까지 합류, 거대한 전쟁을 끝낼 가장 비밀스런 작전이 시작되는데..."
September 22, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/50bsJIhMV95NbLJsJWKyXfiN0ri.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/50bsJIhMV95NbLJsJWKyXfiN0ri.jpg","iso_639_1":"he"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/srnbbaF0n2hWLPNJjjNelO31TYd.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/srnbbaF0n2hWLPNJjjNelO31TYd.jpg","iso_639_1":"he"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/srnbbaF0n2hWLPNJjjNelO31TYd.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/50bsJIhMV95NbLJsJWKyXfiN0ri.jpg"}}
September 18, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/16ZT0dfW9FS2CJzCEBFdB3hHl3m.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/16ZT0dfW9FS2CJzCEBFdB3hHl3m.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/16ZT0dfW9FS2CJzCEBFdB3hHl3m.jpg"}}
September 9, 2020
images d
 • {"poster":{"file_path":"/y9DxQbjaVNnEMjHUXTZ7eEdp5tq.jpg"}}
images d
 • {"poster":{"file_path":"/jj2LnSPACkOmB2W1QnGZvngnskK.jpg"}}
August 22, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/9XFgacz4aHOCU0XoDjeKesA3XOG.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/9XFgacz4aHOCU0XoDjeKesA3XOG.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/9XFgacz4aHOCU0XoDjeKesA3XOG.jpg"}}
August 16, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/uhUAnceIEYN2ngDdGyyzlpC32Ds.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/uhUAnceIEYN2ngDdGyyzlpC32Ds.jpg","iso_639_1":"de"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/uhUAnceIEYN2ngDdGyyzlpC32Ds.jpg"}}
August 13, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/snYBCJiFOmr6j6KKy8zlLzs2y0y.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/snYBCJiFOmr6j6KKy8zlLzs2y0y.jpg","iso_639_1":"en"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/snYBCJiFOmr6j6KKy8zlLzs2y0y.jpg"}}
August 7, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/it2pgOpSWH6GxuueEMPh52o0Tal.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/it2pgOpSWH6GxuueEMPh52o0Tal.jpg","iso_639_1":"it"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/2r61SLFHEWYeQpPFczS6vb6M8ye.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/2r61SLFHEWYeQpPFczS6vb6M8ye.jpg","iso_639_1":"it"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/hu1QjSR5gSbYaLDHXFoR6yKMZZc.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/hu1QjSR5gSbYaLDHXFoR6yKMZZc.jpg","iso_639_1":"it"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/uOJHKQgazwVw9YJl7jW1TB1SL47.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/17DKc8Lf8pNwNkeLWfgneqC6YjT.jpg"}}
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/82uD8lixaOnDYo605G4NLVQlTFk.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/hu1QjSR5gSbYaLDHXFoR6yKMZZc.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/2r61SLFHEWYeQpPFczS6vb6M8ye.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/it2pgOpSWH6GxuueEMPh52o0Tal.jpg"}}
August 5, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/y9DxQbjaVNnEMjHUXTZ7eEdp5tq.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/y9DxQbjaVNnEMjHUXTZ7eEdp5tq.jpg","iso_639_1":"en"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/jj2LnSPACkOmB2W1QnGZvngnskK.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/jj2LnSPACkOmB2W1QnGZvngnskK.jpg","iso_639_1":"en"}}
July 29, 2020
title a
 • "განდევნილი ერთი: ვარსკვლავური ომების ამბავი"
translations a
 • "ka-GE"
July 28, 2020
images a
 • {"backdrop":{"file_path":"/rLTMWRNAmPFhyKDiphgAeyYgMxR.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/y9DxQbjaVNnEMjHUXTZ7eEdp5tq.jpg"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/jj2LnSPACkOmB2W1QnGZvngnskK.jpg"}}
images u
 • {"poster":{"file_path":"/oYTZz5tgev1G6e3hNIwTJBMgjKs.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/oYTZz5tgev1G6e3hNIwTJBMgjKs.jpg","iso_639_1":"en"}}
July 26, 2020
images u
 • {"poster":{"file_path":"/jSVKdo6gt79uItDuRGdsEdYPBXf.jpg","iso_639_1":null}}
 • {"poster":{"file_path":"/jSVKdo6gt79uItDuRGdsEdYPBXf.jpg","iso_639_1":"cn"}}
images a
 • {"poster":{"file_path":"/jSVKdo6gt79uItDuRGdsEdYPBXf.jpg"}}
release_dates a
 • {"iso_3166_1":"HK","iso_639_1":null,"release_date":"2016-12-15","certification":"","type":3,"note":""}
runtime u
 • 0
 • 133
July 13, 2020
images d
 • {"backdrop":{"file_path":"/uvem3RYEeKjQ8ueO7eUp3CUSpX9.jpg"}}
July 11, 2020
vi-VN
overview a
 • "Bộ phim diễn ra trong khoảng thời gian giữa tập III (Revenge of the Sith) và tập IV (The New Hope). Theo chân nữ nhân vật chính xinh đẹp Jyn Erso trong sứ mệnh đánh cắp bản thiết kế của vũ khí huỷ diệt Ngôi Sao Chết (The Death Star). Đây chính là mấu chốt để vén lên bức màn sự thật đằng sau việc quân liên minh phát hiện ra điểm yếu của Ngôi Sao chết và phá huỷ nó trong tập IV. Điều này cũng khép lại những tranh luận về vì sao siêu vũ khí của đế chế lại có thể bị phá huỷ một cách dễ dàng như vậy, vốn đã kéo dài hơn 40 năm qua."
vi-VN
title u
 • "Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Ngoại Truyện"
 • "Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao Ngoại Truyện: Rogue One"
July 7, 2020
pt-BR
overview u
 • "Ainda criança, Jyn Erso (Felicity Jones) foi afastada de seu pai, Galen (Mads Mikkelsen), devido à exigência do diretor Krennic (Ben Mendelsohn) que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império, a Estrela da Morte. Criada por Saw Gerrera (Forest Whitaker), ela teve que aprender a sobreviver por conta própria ao completar 16 anos. Já adulta, Jyn é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai a Gerrera. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do capitão Cassian Andor (Diego Luna) e do robô K-2SO."
 • "Em busca de uma nova esperança para a galáxia, a Aliança Rebelde enfrenta uma arriscada missão: roubar os planos que revelam uma falha na construção da Estrela da Morte. Para isso, eles contam com a ajuda de Jyn Erso, filha do criador da arma mais poderosa do império."
July 4, 2020
cast d
 • {"cast_id":357,"character":"X-Wing Pilot (uncredited)","credit_id":"5ed2a3991b157d001e523a81","person_id":1366564,"order":180}
cast a
 • {"person_id":1836217,"character":"X-Wing Pilot (uncredited)","order":185,"cast_id":362,"credit_id":"5f006a7a9dee580035d311a6"}
June 29, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Star Wars - Rogue One","type":"","iso_3166_1":"DE"}
alternative_titles a
 • {"title":"Star Wars: Rogue One","type":"","iso_3166_1":"DE"}
June 19, 2020
alternative_titles a
 • {"title":"Rogue One - A Star Wars Story","type":"","iso_3166_1":"DE"}
May 30, 2020
cast a
 • {"person_id":1771668,"character":"Adjutant to General Draven (uncredited)","order":184,"cast_id":361,"credit_id":"5ed2a3dd528b2e00206c3563"}
cast a
 • {"person_id":2220285,"character":"Pendra Siliu (uncredited)","order":183,"cast_id":360,"credit_id":"5ed2a3c5e4b57600202f9bd4"}
cast a
 • {"person_id":1936228,"character":"Green Twelve (uncredited)","order":182,"cast_id":359,"credit_id":"5ed2a3b45c071b001c2cb930"}
cast a
 • {"person_id":1640994,"character":"Villager (uncredited)","order":181,"cast_id":358,"credit_id":"5ed2a3a55c071b001e2f897f"}
cast a
 • {"person_id":1366564,"character":"X-Wing Pilot (uncredited)","order":180,"cast_id":357,"credit_id":"5ed2a3991b157d001e523a81"}
cast a
 • {"person_id":1956516,"character":"Rebel Marine (uncredited)","order":179,"cast_id":356,"credit_id":"5ed2a385528b2e001e6961f1"}
cast a
 • {"person_id":10203,"character":"Feyn Vann - Engineer (uncredited)","order":178,"cast_id":355,"credit_id":"5ed2a372e4b576001e2e0853"}
cast a
 • {"person_id":2545371,"character":"Rebel Extremist (uncredited)","order":177,"cast_id":354,"credit_id":"5ed2a3631b157d001e523a52"}
cast a
 • {"person_id":1747270,"character":"Blue Two (uncredited)","order":176,"cast_id":353,"credit_id":"5ed2a351aaec71001f6c3657"}
cast a
 • {"person_id":1394693,"character":"Rebel Trooper (uncredited)","order":175,"cast_id":352,"credit_id":"5ed2a337e4b576001f32658d"}
cast a
 • {"person_id":2095673,"character":"Comm. Tech Marina Soldier (uncredited)","order":174,"cast_id":351,"credit_id":"5ed2a320e4b576001e2e07fb"}
cast a
 • {"person_id":1753418,"character":"Imperial Officer (uncredited)","order":173,"cast_id":350,"credit_id":"5ed2a311528b2e00206c343e"}
cast a
 • {"person_id":2178181,"character":"Rebel Marine (uncredited)","order":172,"cast_id":349,"credit_id":"5ed2a2de96386400226eca94"}
cast a
 • {"person_id":1485461,"character":"Rebel X-wing Pilot (uncredited)","order":171,"cast_id":348,"credit_id":"5ed2a2bf96386400247277cd"}
cast a
 • {"person_id":1941275,"character":"Red Pilgrim (uncredited)","order":170,"cast_id":347,"credit_id":"5ed2a2a8e4b57600202f9ab4"}
cast a
 • {"person_id":1713833,"character":"Rebel Sentry (uncredited)","order":169,"cast_id":346,"credit_id":"5ed2a298aaec71001f6c349f"}
cast a
 • {"person_id":40739,"character":"Private Calfor (uncredited)","order":168,"cast_id":345,"credit_id":"5ed2a2561b157d001f52f54d"}
cast a
 • {"person_id":1718098,"character":"Imperial Officer (uncredited)","order":167,"cast_id":344,"credit_id":"5ed2a24721c4ca0020e391d8"}
cast a
 • {"person_id":2211110,"character":"Stormtrooper (uncredited)","order":166,"cast_id":343,"credit_id":"5ed2a2361b157d001f52f52a"}
cast a
 • {"person_id":5531,"character":"Oolin Musters (uncredited)","order":165,"cast_id":342,"credit_id":"5ed2a227aaec7100216a1448"}
cast a
 • {"person_id":1724826,"character":"Power Droid (uncredited)","order":164,"cast_id":341,"credit_id":"5ed2a2199638640023704aaf"}
cast a
 • {"person_id":222878,"character":"Stormtrooper (uncredited)","order":163,"cast_id":340,"credit_id":"5ed2a1f25c071b001d2aada1"}
cast a
 • {"person_id":2441220,"character":"Imperial Tank Commander (uncredited)","order":162,"cast_id":339,"credit_id":"5ed2a1df5c071b001c2cb7c3"}
cast a
 • {"person_id":2061587,"character":"Rebel Tech (uncredited)","order":161,"cast_id":338,"credit_id":"5ed2a1d021c4ca0021e0caf2"}
cast a
 • {"person_id":1786735,"character":"Jedha resident (uncredited)","order":160,"cast_id":337,"credit_id":"5ed2a1ba21c4ca0020e39169"}
cast a
 • {"person_id":1866406,"character":"Imperial Officer (uncredited)","order":159,"cast_id":336,"credit_id":"5ed2a1ad21c4ca0020e3915f"}
cast a
 • {"person_id":2152103,"character":"Mechanic Pilot (uncredited)","order":158,"cast_id":335,"credit_id":"5ed2a183aaec7100216a12a9"}
cast a
 • {"person_id":1469457,"character":"Trech Molock (uncredited)","order":157,"cast_id":334,"credit_id":"5ed2a1681b157d001e523874"}
cast a
 • {"person_id":1675328,"character":"Kullbee Sperado / Cycyed Ock (uncredited)","order":156,"cast_id":333,"credit_id":"5ed2a15a96386400237049fa"}
cast a
 • {"person_id":1450907,"character":"Scarif Trooper (uncredited)","order":155,"cast_id":332,"credit_id":"5ed2a144aaec71001f6c31b2"}
cast a
 • {"person_id":100918,"character":"Death Trooper (uncredited)","order":154,"cast_id":331,"credit_id":"5ed2a134aaec71001f6c3199"}
cast a
 • {"person_id":2506333,"character":"Jedha Priest (uncredited)","order":153,"cast_id":330,"credit_id":"5ed2a0eb1b157d002051ac72"}
cast a
 • {"person_id":2660261,"character":"Rebel Marine Commander (uncredited)","order":152,"cast_id":329,"credit_id":"5ed2a0dd1b157d001f52f1d8"}
cast a
 • {"person_id":2479714,"character":"Fleet Trooper (uncredited)","order":151,"cast_id":328,"credit_id":"5ed2a0ca96386400226ec8de"}
cast a
 • {"person_id":1654736,"character":"Engineer (uncredited)","order":150,"cast_id":327,"credit_id":"5ed2a0b7528b2e001f676220"}
cast a
 • {"person_id":1945385,"character":"Imperial Officer / Imperial Tech / Tie Pilot (uncredited)","order":149,"cast_id":326,"credit_id":"5ed2a0a0e4b576001f3260bb"}
cast a
 • {"person_id":1735653,"character":"Rebel Engineer (uncredited)","order":148,"cast_id":325,"credit_id":"5ed2a090aaec7100216a11f5"}
cast a
 • {"person_id":1379280,"character":"Rebel Tech Artigent (uncredited)","order":147,"cast_id":324,"credit_id":"5ed2a07c9638640023704965"}
cast a
 • {"person_id":2135998,"character":"Rebel Officer (uncredited)","order":146,"cast_id":323,"credit_id":"5ed2a06e9638640023704960"}
cast a
 • {"person_id":1267045,"character":"Imperial Officer (uncredited)","order":145,"cast_id":322,"credit_id":"5ed2a05e528b2e00206c300e"}
cast a
 • {"person_id":1713831,"character":"Imperial Officer (uncredited)","order":144,"cast_id":321,"credit_id":"5ed2a042963864002370495c"}
cast a
 • {"person_id":2651783,"character":"Stormtrooper (uncredited)","order":143,"cast_id":320,"credit_id":"5ed2a02eaaec71001f6c2eab"}
cast a
 • {"person_id":1702828,"character":"Kafrene Outpost Trader (uncredited)","order":142,"cast_id":319,"credit_id":"5ed2a02296386400247274ca"}
cast a
 • {"person_id":2482203,"character":"Comms. Tech (uncredited)","order":141,"cast_id":318,"credit_id":"5ed29fcf5c071b001d2aa996"}
cast a
 • {"person_id":1764886,"character":"Rebel Marine (uncredited)","order":140,"cast_id":317,"credit_id":"5ed29fc2e4b57600202f9415"}
cast a
 • {"person_id":2660073,"character":"Imperial Technician (uncredited)","order":139,"cast_id":316,"credit_id":"5ed29fac96386400226ec7e0"}
cast a
 • {"person_id":1588173,"character":"Partisan Style Y - Militiaman (uncredited)","order":138,"cast_id":315,"credit_id":"5ed29f995c071b001d2aa96d"}
cast a
 • {"person_id":129894,"character":"Rebel Soldier (uncredited)","order":137,"cast_id":314,"credit_id":"5ed29f74aaec7100216a10aa"}
cast a
 • {"person_id":1502467,"character":"Rebel Marine (uncredited)","order":136,"cast_id":313,"credit_id":"5ed29f2de4b576001e2e05a3"}
cast a
 • {"person_id":1809535,"character":"Imperial Officer / Rebel Bridge Crew (uncredited)","order":135,"cast_id":312,"credit_id":"5ed29f0721c4ca0021e0c867"}

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Can't find a movie or TV show? Login to create it.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page

Want to rate or add this item to a list?

Login