272 Changes

May 18, 2019
en-US
videos a
 • {"id"=>"5ce0ba31c3a368469d2079b0", "name"=>"Runaway Jury Official Trailer #1 - Gene Hackman, Dustin Hoffman Movie (2003)", "key"=>"c80vGyzA0LI", "size"=>360, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
en-US
videos d
 • {"id"=>"533ec66fc3a3685448001ec8", "name"=>"Runaway Jury Trailer", "key"=>"CaVZ0-oc0bA", "size"=>360, "site"=>"YouTube", "type"=>"Trailer"}
May 14, 2019
plot_keywords a
 • {"name"=>"legal thriller", "id"=>254459}
April 18, 2019
crew a
 • {"person_id"=>52452, "department"=>"Sound", "job"=>"Music Supervisor", "cast_id"=>103, "credit_id"=>"5cb8dc540e0a2638e5ebc3c6"}
crew a
 • {"person_id"=>35594, "department"=>"Costume & Make-Up", "job"=>"Costume Design", "cast_id"=>102, "credit_id"=>"5cb8dc430e0a2638e5ebc3bc"}
crew a
 • {"person_id"=>71245, "department"=>"Production", "job"=>"Executive Producer", "cast_id"=>101, "credit_id"=>"5cb8dc139251417d39f2b947"}
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uiwiZ24kufEsqQVTYNXWlEGPje4.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uiwiZ24kufEsqQVTYNXWlEGPje4.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/uiwiZ24kufEsqQVTYNXWlEGPje4.jpg"}}
April 6, 2019
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2007-03-30", "certification"=>"6", "type"=>6, "note"=>"RTL 5"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2010-06-16", "certification"=>"6", "type"=>5, "note"=>"Blu ray"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2004-08-25", "certification"=>"6", "type"=>5, "note"=>"DVD"}
release_dates a
 • {"iso_3166_1"=>"NL", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2004-03-11", "certification"=>"6", "type"=>3, "note"=>""}
January 27, 2019
hu-HU
tagline a
 • Igazság. Hallgatás. Gyilkosság. Csak pénz kérdése.
spoken_languages u
 • ["fr", "it", "en"]
 • ["en", "fr", "it"]
January 24, 2019
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lSCbiMGZkPi0CNkIZmUa5Q1g5Us.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lSCbiMGZkPi0CNkIZmUa5Q1g5Us.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/lSCbiMGZkPi0CNkIZmUa5Q1g5Us.jpg"}}
December 18, 2018
overview a
 • 《失控的陪審團》改編自《終極證人》、《殺戮時刻》約翰葛李森的暢銷小說,由《沈默生機》導演蓋瑞佛列德執導。演員陣容包括:約翰庫薩克、瑞秋懷茲、《全民公敵》金哈克曼和《雨人》金獎影帝達斯汀霍夫曼。 一個男子在辦公室被槍殺,他的遺孀接著提出了訴訟控告槍械的製造商,因為兇手行兇的那把槍是在製造商所明知的違法販售下獲得。現在陪審團將要決定這椿金額龐大的訴訟案,但該案卻離奇地脫離了正常的訴訟程序。 陪審團的舉止十分怪異,許多陪審員認為自己受到監視。案子宣判前,一位匿名女子竟私下對控方及辯方律師喊價,並宣稱陪審團中她有內應,能預測陪審員的判決。一張關鍵性的投票,在官司宣判前已叫價高達1500萬美金。 當陪審團變成強盜,法庭內外全面失控,要付出的代價肯定不便宜… 
title a
 • 失控的陪審團
spoken_languages u
 • ["en", "it", "fr"]
 • ["fr", "it", "en"]
translations a
 • zh-TW
August 3, 2018
cast a
 • {"person_id"=>2099020, "character"=>"Henry Wood", "order"=>83, "cast_id"=>100, "credit_id"=>"5b645c9d925141406004f664"}
cast a
 • {"person_id"=>2099019, "character"=>"Kathy", "order"=>82, "cast_id"=>99, "credit_id"=>"5b645c9dc3a3681897050888"}
cast a
 • {"person_id"=>33262, "character"=>"Kincaid", "order"=>81, "cast_id"=>98, "credit_id"=>"5b645c9d0e0a267ef6052511"}
cast a
 • {"person_id"=>2099018, "character"=>"Reporter with Cable", "order"=>80, "cast_id"=>97, "credit_id"=>"5b645c9d925141404f0495e2"}
cast a
 • {"person_id"=>2099017, "character"=>"Reporter #5", "order"=>79, "cast_id"=>96, "credit_id"=>"5b645c9c0e0a267ef605250b"}
cast a
 • {"person_id"=>2099016, "character"=>"Reporter #4", "order"=>78, "cast_id"=>95, "credit_id"=>"5b645c9c0e0a267ef1054cd9"}
cast a
 • {"person_id"=>1478907, "character"=>"Potential Juror #3", "order"=>77, "cast_id"=>94, "credit_id"=>"5b645c9c9251414056048a4d"}
cast a
 • {"person_id"=>39430, "character"=>"Potential Juror #2", "order"=>76, "cast_id"=>93, "credit_id"=>"5b645c9b9251414068050aec"}
cast a
 • {"person_id"=>1806692, "character"=>"Potential Juror #1", "order"=>75, "cast_id"=>92, "credit_id"=>"5b645c9b0e0a267ee7057650"}
cast a
 • {"person_id"=>80777, "character"=>"Homeboy", "order"=>74, "cast_id"=>91, "credit_id"=>"5b645c9b0e0a267ef1054cd0"}
cast a
 • {"person_id"=>69020, "character"=>"Bartender", "order"=>73, "cast_id"=>90, "credit_id"=>"5b645c9a0e0a267ef80563e5"}
cast a
 • {"person_id"=>583834, "character"=>"Aggressive Reporter", "order"=>72, "cast_id"=>89, "credit_id"=>"5b645c9a925141405404e9e8"}
cast a
 • {"person_id"=>132434, "character"=>"Mason Foley", "order"=>71, "cast_id"=>88, "credit_id"=>"5b645c9ac3a368189d051579"}
cast a
 • {"person_id"=>89040, "character"=>"George Dressler", "order"=>70, "cast_id"=>87, "credit_id"=>"5b645c999251414056048a46"}
cast a
 • {"person_id"=>61099, "character"=>"Peg Grimes", "order"=>69, "cast_id"=>86, "credit_id"=>"5b645c99c3a36818940634c2"}
cast a
 • {"person_id"=>1989, "character"=>"Mrs. Brandt", "order"=>68, "cast_id"=>85, "credit_id"=>"5b645c990e0a267ef4054c6a"}
cast a
 • {"person_id"=>80784, "character"=>"Phyllis", "order"=>67, "cast_id"=>84, "credit_id"=>"5b645c990e0a267ef1054cc3"}
cast a
 • {"person_id"=>12876, "character"=>"Professor Phelan", "order"=>66, "cast_id"=>83, "credit_id"=>"5b645c980e0a267ef4054c65"}
cast a
 • {"person_id"=>1938646, "character"=>"Agent Crowley", "order"=>65, "cast_id"=>82, "credit_id"=>"5b645c98925141404f0495d1"}
cast a
 • {"person_id"=>1536397, "character"=>"Clerk", "order"=>64, "cast_id"=>81, "credit_id"=>"5b645c989251414056048a41"}
cast a
 • {"person_id"=>1249175, "character"=>"Vaughn", "order"=>63, "cast_id"=>80, "credit_id"=>"5b645c970e0a267eed059108"}
cast a
 • {"person_id"=>2099015, "character"=>"Cafe Waitress", "order"=>62, "cast_id"=>79, "credit_id"=>"5b645c97c3a368188f054bb1"}
cast a
 • {"person_id"=>94428, "character"=>"Blonde Decoy", "order"=>61, "cast_id"=>78, "credit_id"=>"5b645c97925141406004f657"}
cast a
 • {"person_id"=>62076, "character"=>"Kyle Murphy", "order"=>60, "cast_id"=>77, "credit_id"=>"5b645c96925141406004f654"}
cast a
 • {"person_id"=>1831887, "character"=>"Jimmy Hoke", "order"=>59, "cast_id"=>76, "credit_id"=>"5b645c969251414056048a3c"}
cast a
 • {"person_id"=>141762, "character"=>"Owens", "order"=>58, "cast_id"=>75, "credit_id"=>"5b645c96c3a3681886063272"}
cast a
 • {"person_id"=>65423, "character"=>"Strode", "order"=>57, "cast_id"=>74, "credit_id"=>"5b645c96925141406004f64d"}
cast a
 • {"person_id"=>29362, "character"=>"Ringwald", "order"=>56, "cast_id"=>73, "credit_id"=>"5b645c95925141405404e9e2"}
cast a
 • {"person_id"=>1546664, "character"=>"Hoppy Dupree", "order"=>55, "cast_id"=>72, "credit_id"=>"5b645c9592514140640510f3"}
cast a
 • {"person_id"=>101847, "character"=>"Agent Shield", "order"=>54, "cast_id"=>71, "credit_id"=>"5b645c95c3a368188f054ba9"}
cast a
 • {"person_id"=>1235705, "character"=>"Cash", "order"=>53, "cast_id"=>70, "credit_id"=>"5b645c940e0a267ee705764c"}
cast a
 • {"person_id"=>107406, "character"=>"Thernstrom", "order"=>52, "cast_id"=>69, "credit_id"=>"5b645c94c3a3681897050879"}
cast a
 • {"person_id"=>44686, "character"=>"Sebald", "order"=>51, "cast_id"=>68, "credit_id"=>"5b645c940e0a267eeb05785f"}
cast a
 • {"person_id"=>94182, "character"=>"Daley", "order"=>50, "cast_id"=>67, "credit_id"=>"5b645c93c3a368188606324e"}
cast a
 • {"person_id"=>2099014, "character"=>"Singing Woman", "order"=>49, "cast_id"=>66, "credit_id"=>"5b645c930e0a267ef80563dc"}
cast a
 • {"person_id"=>68180, "character"=>"Dobbs", "order"=>48, "cast_id"=>65, "credit_id"=>"5b645c930e0a267ee7057642"}
cast a
 • {"person_id"=>938772, "character"=>"Reporter #3", "order"=>47, "cast_id"=>64, "credit_id"=>"5b645c92925141405c04ce9c"}
cast a
 • {"person_id"=>1905539, "character"=>"Reporter #2", "order"=>46, "cast_id"=>63, "credit_id"=>"5b645c92925141405404e9d9"}
cast a
 • {"person_id"=>2099013, "character"=>"Reporter #1", "order"=>45, "cast_id"=>62, "credit_id"=>"5b645c92c3a368188805429c"}
cast a
 • {"person_id"=>1536408, "character"=>"Techie", "order"=>44, "cast_id"=>61, "credit_id"=>"5b645c9292514140640510ee"}
cast a
 • {"person_id"=>37825, "character"=>"SUV Driver", "order"=>43, "cast_id"=>60, "credit_id"=>"5b645c910e0a267ee705763c"}
cast a
 • {"person_id"=>1337249, "character"=>"Voodoo Shopkeeper", "order"=>42, "cast_id"=>59, "credit_id"=>"5b645c919251414056048a33"}
cast a
 • {"person_id"=>15010, "character"=>"Maxine", "order"=>41, "cast_id"=>58, "credit_id"=>"5b645c919251414056048a2f"}
cast a
 • {"person_id"=>60875, "character"=>"Shamburg", "order"=>40, "cast_id"=>57, "credit_id"=>"5b645c90c3a3681886063245"}
cast a
 • {"person_id"=>86812, "character"=>"Pulaski", "order"=>39, "cast_id"=>56, "credit_id"=>"5b645c90c3a368189d05156d"}
cast a
 • {"person_id"=>106949, "character"=>"Deborah", "order"=>38, "cast_id"=>55, "credit_id"=>"5b645c90c3a368189904c0aa"}
cast a
 • {"person_id"=>1392671, "character"=>"Ted", "order"=>37, "cast_id"=>54, "credit_id"=>"5b645c8f925141405404e9d3"}
cast a
 • {"person_id"=>29933, "character"=>"Receptionist", "order"=>36, "cast_id"=>53, "credit_id"=>"5b645c8f0e0a267eed0590f7"}
cast a
 • {"person_id"=>60877, "character"=>"Lou Dell", "order"=>35, "cast_id"=>52, "credit_id"=>"5b645c8f925141406004f644"}
cast a
 • {"person_id"=>60881, "character"=>"Terry Docken", "order"=>34, "cast_id"=>51, "credit_id"=>"5b645c8fc3a36818940634af"}
cast a
 • {"person_id"=>2099012, "character"=>"Henry Wu", "order"=>33, "cast_id"=>50, "credit_id"=>"5b645c8e0e0a267ef1054ca8"}
cast a
 • {"person_id"=>58733, "character"=>"Phillip Savelle", "order"=>32, "cast_id"=>49, "credit_id"=>"5b645c8e0e0a267ef1054ca0"}
cast a
 • {"person_id"=>63107, "character"=>"Lydia Deets", "order"=>31, "cast_id"=>48, "credit_id"=>"5b645c8ec3a36818940634a6"}
cast a
 • {"person_id"=>60387, "character"=>"Sylvia Deshazo", "order"=>30, "cast_id"=>47, "credit_id"=>"5b645c8d0e0a267ee7057634"}
cast a
 • {"person_id"=>51456, "character"=>"Rikki Coleman", "order"=>29, "cast_id"=>46, "credit_id"=>"5b645c8d0e0a267ef80563cd"}
cast a
 • {"person_id"=>1037912, "character"=>"Raines", "order"=>28, "cast_id"=>45, "credit_id"=>"5b645c8d0e0a267eeb05784f"}
cast a
 • {"person_id"=>21084, "character"=>"Birk", "order"=>27, "cast_id"=>44, "credit_id"=>"5b645c8c0e0a267eed0590f3"}
cast a
 • {"person_id"=>1215432, "character"=>"Kaufman", "order"=>26, "cast_id"=>43, "credit_id"=>"5b645c8c925141406004f63f"}
cast a
 • {"person_id"=>34407, "character"=>"Millie Dupree", "order"=>25, "cast_id"=>42, "credit_id"=>"5b645c8cc3a368188606323d"}
cast a
 • {"person_id"=>828, "character"=>"Eddie Weese", "order"=>24, "cast_id"=>41, "credit_id"=>"5b645c8cc3a36818940634a0"}
cast a
 • {"person_id"=>4496, "character"=>"Stella Hulic", "order"=>23, "cast_id"=>40, "credit_id"=>"5b645c8c925141405c04ce8b"}
cast a
 • {"person_id"=>11517, "character"=>"Herman Grimes", "order"=>22, "cast_id"=>39, "credit_id"=>"5b645c8b925141405c04ce88"}
July 15, 2018
uk-UA
overview a
 • Під час процесу над виробником зброї один із присяжних об'єднує зусилля з чарівною дівчиною, щоб одержати контроль над всіма присяжними. Ставки дуже високі, оскільки процес "тягне" на декілька мільйонів доларів, тому адвокат стикається з протидією присяжного, який не зупиниться ні перед чим, щоб рішення присяжних залишилося в силі...
uk-UA
title a
 • Вердикт за гроші
spoken_languages u
 • ["en", "fr", "it"]
 • ["en", "it", "fr"]
translations a
 • uk-UA
June 24, 2018
production_companies a
 • {"name"=>"20th Century Fox", "id"=>25}
June 22, 2018
images u
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/g58RA1zzE39KnkRpKRfgA5RxoXP.jpg", "iso_639_1"=>nil}}
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/g58RA1zzE39KnkRpKRfgA5RxoXP.jpg", "iso_639_1"=>"en"}}
images a
 • {"poster"=>{"file_path"=>"/g58RA1zzE39KnkRpKRfgA5RxoXP.jpg"}}
April 26, 2018
ru-RU
videos a
 • {"id"=>"5ae2258a0e0a262a580176c0", "name"=>"Вердикт за деньги - Trailer", "key"=>"LfFOkmh0Xqk", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
April 8, 2018
alternative_titles d
 • {"title"=>"Das Urteil - Jeder ist käuflich", "iso_3166_1"=>"DE"}
April 3, 2018
videos u
 • {"id"=>"56fc4a5c92514142d700018e", "name"=>"Das Urteil ≣ 2003 ≣ Trailer", "key"=>"HYE2Bct0Xwg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"56fc4a5c92514142d700018e", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"HYE2Bct0Xwg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
cast a
 • {"person_id"=>22223, "character"=>"Amanda Monroe", "order"=>22, "cast_id"=>38, "credit_id"=>"5ac345f09251412712031129"}
cast a
 • {"person_id"=>32597, "character"=>"Jacob Wood", "order"=>21, "cast_id"=>37, "credit_id"=>"5ac3386f0e0a260c4d03227e"}
cast a
 • {"person_id"=>40481, "character"=>"Jerry Fernandez", "order"=>20, "cast_id"=>36, "credit_id"=>"5ac3348f925141601506ccf1"}
March 23, 2018
videos u
 • {"id"=>"56fc4a5c92514142d700018e", "name"=>"Deutscher Trailer", "key"=>"HYE2Bct0Xwg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"56fc4a5c92514142d700018e", "name"=>"Das Urteil ≣ 2003 ≣ Trailer", "key"=>"HYE2Bct0Xwg", "size"=>1080, "type"=>"Trailer"}
videos u
 • {"id"=>"533ec66fc3a3685448001ec8", "name"=>"Trailer", "key"=>"CaVZ0-oc0bA", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
 • {"id"=>"533ec66fc3a3685448001ec8", "name"=>"Runaway Jury Trailer", "key"=>"CaVZ0-oc0bA", "size"=>360, "type"=>"Trailer"}
February 10, 2018
release_dates u
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2004-03-17", "certification"=>"", "type"=>3, "note"=>""}
 • {"iso_3166_1"=>"FR", "iso_639_1"=>"", "release_date"=>"2004-03-17", "certification"=>"12", "type"=>3, "note"=>""}
February 5, 2018
cast a
 • {"person_id"=>18270, "character"=>"Russell", "order"=>19, "cast_id"=>35, "credit_id"=>"5a78820c92514177690136be"}
cast a
 • {"person_id"=>2141, "character"=>"Jerome", "order"=>18, "cast_id"=>34, "credit_id"=>"5a7882039251417760013b04"}

By signing up for an account on TMDb, you can post directly to Twitter and Facebook.

You need to be logged in to continue. Click here to login or here to sign up.

Global

s focus the search bar
p open profile menu
esc close an open window
? open keyboard shortcut window

On media pages

b go back (or to parent when applicable)
e go to edit page

On TV season pages

(right arrow) go to next season
(left arrow) go to previous season

On TV episode pages

(right arrow) go to next episode
(left arrow) go to previous episode

On all image pages

a open add image window

On all edit pages

t open translation selector
ctrl+ s submit form

On discussion pages

n create new discussion
w toggle watching status
p toggle public/private
c toggle close/open
a open activity
r reply to discussion
l go to last reply
ctrl+ enter submit your message
(right arrow) next page
(left arrow) previous page